แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง)           กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง) เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  อนึ่งกรมประมงได้สั่งการหน่วยงายที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาาคให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมสำนักงานประจังหวัดดำเนินการตามแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง) ดังกล่าว พร้อมติดตามสถานการณ์ของแหล่งน้ำ จัดทรัพยากร และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ หากมีความเสียหายขอให้รายงานสถานการณ์ให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือ E-mail : Dof.DisasterMc@hotmail.com ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  1. แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  2. แบบฟอร์มรายงานความเสียหายเบื้องต้นฯ (ด้านประมง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   463   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   277  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  257  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   243  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   221  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   204  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  182  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  165  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   147


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740