ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ นำนโยบาย

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ นำนโยบาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


       นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ และนางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง การเขียน และการส่งสมุดบันทึกการทำการประมงแก่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือและเสมียน เพื่อทบทวนระเบียบ กฏหมายและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้ตอบและอธิบายข้อซักถาม วิธีการปฏิบัติกรณีต่างๆ จากผู้เข้าประชุม ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 27 คน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธาน...  192   ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565   156  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565   97  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า...  94  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...  86  กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพย...  80  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่ช...  78  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 25...  73  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกรกฎาคม...  69  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565   67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ