บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่
นาง ณัฐธยาน์ คงขึม

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่
(นักวิชาการประมงปฎิบัติการ)
    


นางสาว ดวงฤดี คุ้นเคย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นาย พัทธเมศวร์ ช่างชุม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาว อัจฉรา คงสุข

นักวิชาการประมง
    


นาย ธีระวุฒิ พรหมทอง

นักวิชาการประมง
    


นาย ชิษณุพงษ์ นุ้ยฉิม

นักวิชาการประมง
    


ว่าที่ร้อยตรี เกสรา ธรรมจิตต์

นักวิชาการประมง
    
นาย ธีนพัฒน์ ประชุมสุข

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่

 188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่