ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าด่านตรวจประมงกระบี่ ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านทาง ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบเรือหน้าท่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธาน...  190   ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565   149  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 256...  111  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565   92  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า...  90  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...  86  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่ช...  76  กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพย...  75  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 25...  72  ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ