การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FSW ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) เพื่อทําพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงกระบี่


การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FSW ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) เพื่อทําพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FSW

ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) เพื่อทําพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์

#ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน และให้หมายความรวมถึงโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำด้วย

#ตัวแทนออกของ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับหน้าที่ในการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน แทนผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน

#ตัวแทนสายเรือ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับหน้าที่ในการดําเนินพิธี การแจ้งเรือเข้าออก หรือนําผ่านท่าเทียบเรือ

#แบบคำขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW

แบบคำขอลงทะเบียน หมายเลข 1 (ผู้ประกอบการนิติบุคคล) http://file.fisheries.go.th/f/8e06633eb0/

แบบคำขอลงทะเบียน หมายเลข 2 (ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา)

http://file.fisheries.go.th/f/a1e68d4a66/

แบบคำขอลงทะเบียน หมายเลข 3 (ตัวแทนออกของนิติบุคคล)

http://file.fisheries.go.th/f/5049bc87a5/

แบบคำขอลงทะเบียน หมายเลข 4 (ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)

http://file.fisheries.go.th/f/cd1287f0d7/

แบบคำขอลงทะเบียน หมายเลข 5 (ตัวแทนสายเรือนิติบุคคล)

http://file.fisheries.go.th/f/ac059c2f87/

แบบคำขอลงทะเบียน หมายเลข 6 (ตัวแทนสายเรือบุคคลธรรมดา)

http://file.fisheries.go.th/f/62e508e694/

เอกสารแนบแบบคำขอลงทะเบียนทั้งหมด

http://file.fisheries.go.th/f/8e322d891c/

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน

**ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียน ให้ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ หรือตัวแทนสายเรือยื่นคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน หมายเลข 7 ณ หน่วยงานที่ได้ยื่นลงทะเบียนในครั้งแรก

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน หมายเลข 7

http://file.fisheries.go.th/f/836cb1ff30/

ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจประมงตามที่ท่านสะดวก หรือ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (กรมประมง เกษตรกลาง)

***กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง #แต่ไม่ต้องการลง

#ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง

ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ

รายละเอียดข้อที่ (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง สามารถดูเพิ่มเติม ได้ที่

http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกที่ไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ที่หน้าจอนี้ให้คลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด”

เพื่อดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซึ่งกรมประมงจะมีการเพิ่มเติม

ประเภทเอกสารที่พร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารที่ต้องการ ในส่วนระบุ โดยให้นํารหัสเอกสารใช้

อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขที่ 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีที่มีมากกว่า

1 ประเภทเอกสาร กรณีที่ไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น

***กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลง

#ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย

ให้ยื่นคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 6 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ

รายละเอียดข้อที่ (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมลงนามกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อม COPY

แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่ตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ที่ต้องการจะใช้ลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ที่แจ้ง

****สำคัญอย่าลืมส่งไฟล์ทางด่านตรวจ ทางค่าย ส่งจาก E-mail เช่น TOT คือไฟล์ ....ชื่อ..... .p12 เป็นต้น เพื่อใช้ในระบแนบไฟล์ระบบ FSW ****

#การยื่นเอกสาร ****หนังสือมอบอำนาจ ****

1.หนังสือมอบอำนาจ

โปรดติด อากรแสตมป์ ให้ครบ 30 บาท พร้อม ตราปั้ม บริษัท ดังกล่าว

พร้อมลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับอำนาจ

2.สำเนา ปชช ผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับอำนาจ

#สำเนา*** (ภพ.20 ตัวแทนออกของ)***

ภ.พ. 20 ตัวแทนออกของ โปรด ให้กรรมการทั้ง2 บริษัท ลงลายมือชื่อและประทับตรา ในสำเนาภ.พ.20 ร่วมกัน (เอกสารสำคัญ)

#ประชาสัมพันธ์รูปแบบสื่อ การควบคุมวัตุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต และ QR Code สื่อแผ่นพับและโปสเตอร์

#รูปแบบภาพเคลื่อนไหวออนไลน์

1.กฎหมายและการควบคุมวัตถุอันตรายทางการประมง

2.การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง

3.แนะนำวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมง

4.แนะนำการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการประมง

5.แนวทางการตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565   114   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   110  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...  106  สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับMarine Mammal Protection Act. ของประเทศสหรัฐอเมริกา...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565   88  จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและมาตรการ MMPA Act ...  70  ร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงำนประมงในทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่    69  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรั...  67  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม...  66  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ