IUU - ค้ามนุษย์ของไทย การ์ดไม่ตก กรมประมง...เสริมเขี้ยวเล็บ จนท. สหวิชาชีพ ประจำศูนย์ PIPO ทั่วประเทศ

 ด่านตรวจประมงกระบี่


IUU - ค้ามนุษย์ของไทย การ์ดไม่ตก กรมประมง...เสริมเขี้ยวเล็บ จนท. สหวิชาชีพ ประจำศูนย์ PIPO ทั่วประเทศ เปิดห้องติวเข้มพัฒนาทักษะการตรวจเรือประมง แรงงานประมง การทำการประมง

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก” (PIPO) ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะที่เข้มข้นให้แก่ชุดสหวิชาชีพ ในการตรวจสอบเรือประมง แรงงานประมง และการทำการประมง เป็นการแสดงถึงเจตจำนงค์ของประเทศไทยในการป้องกันการทำการประมง IUU และ ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดของประเทศไทย ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศปลดใบเหลืองให้กับประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาล โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) มีนโยบายในด้านการคุ้มครองแรงงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง และเน้นย้ำให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อคุ้มครอง ดูแล และป้องกันไม่ให้แรงงานในเรือประมงไทย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในการนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคการประมง นำโดย พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแล บริหารจัดการการทำประมงปลอด IUU และการค้ามนุษย์

สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก(PIPO)” ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 ในครั้งนี้ กรมประมงได้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จำนวน 100 คน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ โดยมีหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคดีความผิดฐานค้ามนุษย์กับคดีบังคับใช้แรงงาน แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO รวมถึงการตรวจสอบและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย การตรวจสอบ สอบสวน การสังเกตผู้เสียหายแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ แนวทางการสัมภาษณ์ลูกเรือของกลุ่มเรือประมงที่มีความสุ่มเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งในกระบวนการแจ้งเข้าออก หรือการแจ้งเหตุจากหน่วยติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการทำประมง เป็นต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบเรือประมงครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ เรือประมง แรงงานประมง และการทำการประมง อันจะส่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

กรมประมง เชื่อมั่นว่า การอบรมในครั้งนี้ สามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพให้เป็นไปในมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงเกิดความเข้มแข็ง สามารถป้องกัน ยับยั้งการทำการประมง IUU และการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับการประมงของไทยสู่มาตรฐานสากล เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้าและสังคมโลก...รองอธิบดีฯ กล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  301   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   83  สไลโชว์ 2   82  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   74  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ