จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีเรือประมงจากต่างจังหวัดแจ้งเข้าเทียบท่าในจังหวัดกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีเรือประมงจากต่างจังหวัดแจ้งเข้าเทียบท่าในจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมด้วยนางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีเรือประมงจากต่างจังหวัดแจ้งเข้าเทียบท่าในจังหวัดกระบี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ โดยมีประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ซึ่งได้หารือร่วมกับ หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมประมงจังหวัดกระบี่ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ตลอดจนผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ เพื่อนำมติที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่พิจารณาออกคำสั่ง ซึ่งมติที่ประชุมเห็นควรห้ามเรือประมงพาณิชย์ที่ออกจากท่าหรือชายฝั่งจังหวัดอื่นเข้าเทียบท่าในจังหวัดกระบี่ ยกเว้นมีกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ที่จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  161   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  131  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  118  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ