เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 ด่านตรวจประมงสตูล


เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.00-18.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล ได้เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลและชายฝั่งที่รับผิดชอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!