พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 กองประมงต่างประเทศ

พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-25  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 1,111 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสหภาพยุโรป Mr.Jason Judd จาก International Labour Organization (ILO)  นายกสมาคมนายจ้าง ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมงและประมงจังหวัดชลบุรี

     ซึ่งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Stella Maris) เป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กร Stela Maris องค์กร ILO และ Caritas Thailand (สภาพระสังฆราชคาทอลิก) โดยศูนย์ฯ จะดำเนินการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ประสบปัญหาจากการทำงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ  โดยการทำงานของศูนย์จะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับมูลนิธิ/องค์กรเอกชน เช่น สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  โดยมีจัดหางานจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานต่างด้าว เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

     โดยภายหลังพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงของประเทศไทย


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,574)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,840) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,803) >> ประวัติองค์กร.. (2,765) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,387) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,082) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,004) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,957) สหภาพยุโรป (EU).. (1,288) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,237) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,139) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,111) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (995) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (908) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (885) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (836) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (807) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (804) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (778)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900