สหภาพยุโรปปรับแก้กฏเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

สหภาพยุโรปปรับแก้กฏเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์ 

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2017-07-03  |   ข่าววันที่: 2017-07-03 |  อ่าน: 631 ครั้ง
 

คณะกรรมาธิการยุโรปออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838 of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for certain organic aquaculture animals ใน EU Official Journal L125/5 มีสาระสำคัญดังนี้

     1.สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฏระเบียบเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์ ในมาตรา25I(1) ของ regulation (EC) No 889/2008 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการให้อาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์ ใน Annex Xilla, Section6, Section7 และ Section9 ตามข้อกำหนดเดิมว่า "สัตว์น้ำเพาะเลี้ยงที่อยู่ในช่วงฟักตัว(hatchery stage) จะไม่สามารถได้รับอาหารอื่นใดได้นอกจากอาหารที่อยู่ในธรรมชาติเท่านั้น" ซึ่งต่อมาประเทศสมาชิก EU แจ้งว่า ข้อกำหนดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง กลุ่ม Penaeid โดยเฉพาะกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เพราะก่อให้กุ้งเกิดสภาวะขาดสารอาหาร (malnutrition) และส่งผลให้อัตราการตายเพิ่มขึ้น จึงขอให้มีการพิจารณาทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวใหม่

     2.สหภาพยุโรปได้พิจารณาข้อท้วงติงดังกล่าว รวมถึงได้รับคำยืนยันจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อแนะนำทางเทคนิคการผลิตอินทรีย์ (Expert Group for Technical Advice on Organic Production:EGTOP) ว่าข้อกำหนดดังกล่าวเหมาะสมเฉพาะสำหรับสัตว์น้ำในช่วงเจริญเติบโต เพราะการห้ามไม่ให้อาหารประเภทปลาป่นและน้ำมันปลาในช่วงสัตว์น้ำวัยอ่อนนั้น ส่งผลให้สัตว์น้ำไม่ได้รับสารอาหารตามที่ต้องการ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวใหม่ว่า "สัตว์น้ำเพาะเลี้ยงที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต (growth-out stage) ให้ได้รับอาหารตามธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อและบึง(โดยไม่ครอบคลุมสัตว์น้ำที่อยู่ในช่วงฟักตัวอีกต่อไป)

     3.กฏระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฏหมาย 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/txt/pdf/?uri=CELEX:32017R0838&from=EN

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,970)  ลักษณะทางกายภาพของปูทะเล (Mud Crab).. (1,953) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี).. (1,453) การตรวจสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไมจากตับและตับอ่อน.. (1,386) การรวบรวมต้นอ่อนสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida).. (1,183) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (1,165) ดาวน์โหลด สมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำ-โปรแกรมบันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (1,107) ศพช.จันทบุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561.. (1,104) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ทำการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานต่างๆภายใ.. (1,041) ผลของสมุนไพรบางชนิดต่อกรีการีน(ไลค) เชื้อรา และแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ในกุ้งขาวแวนนาไม.. (956)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

     165 หมู่9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000