เกี่ยวกับระบบ FSW การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FSW   

              ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) เพื่อทําพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน และให้หมายความรวมถึงโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำด้วย

ตัวแทนออกของ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับหน้าที่ในการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน แทนผู้ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน

ตัวแทนสายเรือ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับหน้าที่ในการดําเนินพิธี การแจ้งเรือเข้าออก หรือนําผ่านท่าเทียบเรือ

 

ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ หรือตัวแทนสายเรือที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน ให้ยื่นคําขอตามแบบคําขอลงทะเบียน ดังนี้

 แบบคำขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW

ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจประมงตามที่ท่านสะดวก หรือ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (กรมประมง เกษตรกลาง) 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียน

          ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียน ให้ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ หรือตัวแทนสายเรือยื่นคําขอตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน หมายเลข 7 ณ หน่วยงานที่ได้ยื่นลงทะเบียนในครั้งแรก

 

วิธีการใช้งานระบบ FSW

 

เข้าสู่ระบบ FSW >>  https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสน...  727   ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า นำผ่าน ส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต ตามมาตรา 65 ...  595  กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง    275  บันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และ...  258  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมปศุสัตว์    214  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรา 92 แ...  199  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ   161  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอก...  126  ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางแล...  108  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจาก...  54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fsw1900@hotmail.com   02-940-6818 ต่อ 0 หรือ103 ,02-579-3614-5 ต่อ 0 หรือ103, 02-562-0600 ต่อ 2107   แฟนเพจ