จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน และร่วมคว้าชัยแห่งเกียรติยศ ในงาน 1st KFS ฟิชโชว์ 2018 1st Fish Show Kanchanaburi “Home of Guppy Breeders” ขอเชิญร่วมประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน และร่วมคว้าชัยแห่งเกียรติยศ ในงาน 1st KFS ฟิชโชว์ 2018 1st Fish Show Kanchanaburi “Home of Guppy Breeders” ขอเชิญร่วมประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน และร่วมคว้าชัยแห่งเกียรติยศ ในงาน 1st KFS ฟิชโชว์ 2018 1st Fish Show Kanchanaburi “Home of Guppy Breeders”
ขอเชิญร่วมประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ครั้งแรกของการประกวดสัตว์น้ำสวยงามในงาน ฟิชโชว์ (Fish Show) “ครั้งที่ 1” 
“Kanchanaburi Guppies Competition 2018” 
“Kanchanaburi Cray Fish Aword 2018”
วันที่ 26-30 ก.ค.61 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี
กิจกรรมภายในงาน 
- ประกวดปลาหางนกยูง และกุ้งเครย์ฟิช 
- ระบายสีภาพปลาของนักเรียน ระดับอนุบาล
- จัดแสดงนิทรรศการสัตว์น้ำสวยงามของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก แสดงผลงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
- การสอนถ่ายรูปปลาสวยงาม /การวาดรูปปลา/การขายสินค้าสัตว์น้ำสวยงามผ่านระบบออนไลน์ 
- เวทีให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และการประกอบธุรกิจการส่งออกปลาสวยงาม
- การออกร้านจำหน่ายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม ปลานิล ราคาหน้าจากฟาร์มเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี
- ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
- เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย 
- เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม 
- เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้รวบรวม และผู้ส่งออก ต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำ ให้เข้มแข็ง ครบวงจร 
วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1และชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี วันเปิดงาน /พิธีมอบรางวัล วันที่ 27 กรกฎาคม 2561เวลา 15.00 น. (โดยประมาณ)
รายละเอียดการประกวดภายในงาน 
1.การประกวด 
1.1 ประเภทปลาหางนกยูง แบ่งเป็นผู้เพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง (Breeders) 2 ประเภท
1.1.1 กลุ่มBreeder ปลาสีพื้น (ลำตัวและหางต้องไม่มีลาย)
1.1.2 กลุ่มBreederปลามีลาย (ลักษณะเฉพาะ ลำตัว และ/หรือ หางต้องมีลายเล็กหรือใหญ่ก็ได้ครีบหาง )
หมายเหตุ: - ปลาหางนกยูงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีตัวผู้ 3 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว ชนิดสายพันธุ์เดียวกัน
- การตัดสินพิจารณาทั้งเพศผู้และเพศเมีย
- ได้จัดเตรียมตู้ขนาด12x12x12 นิ้ว และกรองฟองน้ำไว้ให้ทุกตู้ (อนุญาตให้ผู้ส่งปลาประกวดจัดเตรียมน้ำมาเองได้)
- รับผิดชอบดำเนินการโดยภาคเอกชน: เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี 
- ติดต่อได้ที่สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณวีระศักดิ์ (ตั้ม) 02-571-4058 ,081-402-3716
1.2 ประกวดกุ้งเครย์ฟิช แบ่งเป็น 10 ประเภท 
1.2.1 กุ้งโกสส้มสีเต็ม 
1.2.2 กุ้งโกสส้มด่าง 
1.2.3 กุ้งโกสแท้สีเต็ม 
1.2.4 กุ้งโกสส้มด่าง 
1.2.5 Open สาย C และ สาย P 
1.2.6 กุ้งโกสแท้ ดาวรุ่งขนาดไม่เกิน 2.7 นิ้ว 
1.2.7 กุ้งโกสด่างตำหนิรวม 
1.2.8 กุ้งโกสสีเต็มตำหนิ 
1.2.9 กุ้งโกสด่างพิการ 
1.2.10 กุ้งโกสสีเต็มพิการ 
หมายเหตุ: - รับผิดชอบดำเนินการโดยภาคเอกชน : เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี
-ติดต่อได้ที่สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณทัดเทพ ทรัพย์ธานินทร์ 098-369-3561
เฟซบุ๊ก:Tattep Subtanin
1.3 ประเภทระบายสีภาพปลาระดับอนุบาล แข่งขันระบายสีภาพปลากัดของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–3 
หมายเหตุ: ระบายสีคนละ 1 ภาพ สมัครได้หน้างาน ไม่มีค่าสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3456-4302 โทรสาร 0-3456-4302
2.ประเภทรางวัล 
2.1 รางวัลการประกวดปลาหางนกยูง 
- รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล (Best in Group) ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ( รางวัลที่ 3- 4) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท เกียรติบัตร 
หมายเหตุ: - รางวัลชนะเลิศ ประเภท ๆใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best in Group) จะไม่ได้รับถ้วยและเงินรางวัลชนะเลิศในประเภทนั้น 
- ผู้ส่งปลาเข้าประกวดในกลุ่มนี้ จะต้องเป็นผู้พะเลี้ยงปลาหางนกยูง (Breeder) โดยต้องแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
2.2 รางวัลการประกวดกุ้งเครย์ฟิช 
2.2.1 รางวัลการประกวดกุ้งเครย์ฟิช (ประเภทที่ 2.2.1-2.2.6)
2.2.1.1 กุ้งโกสส้มสีเต็ม 
2.2.1.2 กุ้งโกสส้มด่าง 
2.2.1.3 กุ้งโกสแท้สีเต็ม 
2.2.1.4 กุ้งโกสส้มด่าง 
2.2.1.5 Open สาย C และ สาย P 
2.2.1.6 กุ้งโกสแท้ ดาวรุ่งขนาดไม่เกิน 2.7 นิ้ว 
- รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล (Best in Group) ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ( รางวัลที่ 3- 4) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท เกียรติบัตร 
2.2.2 รางวัลการประกวดกุ้งเครย์ฟิช (ประเภทที่ 2.2.7-2.2.10)
2.2.2.1 กุ้งโกสด่างตำหนิรวม 
2.2.2.2 กุ้งโกสสีเต็มตำหนิ 
2.2.2.3 กุ้งโกสด่างพิการ 
2.2.2.4 กุ้งโกสสีเต็มพิการ 
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล ( รางวัลที่ 3- 4) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท เกียรติบัตร 
2.3 รางวัลการระบายสีภาพปลาระดับอนุบาล
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
- รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล เงินรางวัล 300 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนด ต่าง ๆ
3.1 ปลาหางนกยูง
3.1.1 กรณีปลาแต่ละประเภทที่ส่งเข้าประกวด น้อยกว่า 15 ตู้ จะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตรเท่านั้น (ไม่ได้รับเงินรางวัล )
3.1.2 ค่าสมัคร ค่าสมัครตู้ละ 250 บาท Breeder (รับผิดชอบดำเนินการโดยภาคเอกชน : เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี) 
3.1.3 วันรับสมัคร
3.1.3.1 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หมดเขตยื่นใบสมัคร วัน 18 กรกฎาคม 2561
3.1.3.2 ส่งเข้าประกวดวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น
. 3.1.3.3 ตัดสิน วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. 
3.1.3.4 รับรางวัล วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียน 12.00 น. (โดยประมาณ)
3.1.4 ลักษณะปลาที่ไม่ได้รับการตัดสิน มีดังนี้
3.1.4.1 ปลาป่วยเป็นโรคร้ายแรง 
3.1.4.2 ส่งผิดประเภท 
3.1.4.3 ผิดขนาดตามที่กำหนด
3.2 กุ้งเครย์ฟิช
3.2.1 ค่าสมัคร ตัวละ 500 บาท (รับผิดชอบดำเนินการโดยภาคเอกชน : เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี)
3.2.2 วันรับสมัคร
3.2.2.1 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หมดเขตยื่นใบสมัคร วัน 18 กรกฎาคม 2561
3.2.2.2 ส่งเข้าประกวด/ตัดสิน วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. 
3.2.2.3 รับรางวัล วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียน 12.00 น. (โดยประมาณ)
3.3 การระบายสีภาพปลาระดับอนุบาล 1-3
- สมัครและรับอุปกรณ์แข่งขันได้ทันทีในช่วง วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00-19.00 น. 
- ตัดสินการประกวด วันจันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น 
- ลงทะเบียนรับรางวัล วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. และรับรางวัล เวลา 15.00 น.ในวันเดียวกัน 
3.4 รับรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ลงทะเบียนรับรางวัล 12.00 น. (โดยประมาณ)

3.5 รับปลาและกุ้งประกวดคืน
ปลา: วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. (โดยประมาณ) ปลาที่ชนะการประกวดทุกตัวต้องโชว์ในงานจนถึงวันปิดงาน (30 กรกฎาคม 2561) 
กุ้ง: วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น. (โดยประมาณ) 
3.6 ข้อกำหนดอื่นๆ
3.6.1 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
3.6.2 สัตว์น้ำที่ไม่สามารถอยู่โชว์ในงานได้ตลอดกรุณาอย่าส่งเข้าประกวด 
3.6.3 ผู้ชนะการประกวดทุกประเภท จะต้องมารับรางวัลหรือส่งผู้แทนเข้ารับ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
3.6.4 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลในภายหลัง
3.6.5 ผู้รับรางวัลต้องแต่งกายในชุดสุภาพหรือชุดที่ผู้จัดกำหนดเท่านั้น 
ถ่ายทอดสดทาง Fanpage : ปลาสวยงามทวาราวดี กาญจนบุรีwww.facebook.com/fpokan 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3456-4302 โทรสาร 0-3456-4302
E-mail:fpo-kanchanaburi@dof.in.th สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
Fanpage : ปลาสวยงามทวาราวดี กาญจนบุรี 
www.facebook.com/fpokan
Website : http://www.fisheries.go.th/fpo-kanchanaburi/web2

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  257   วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  257  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  244  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  220  วันที่ 2 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  217  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหม...  202  วันที่ 9 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  194  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  187  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมา...  174  วันที่ 8 มกราคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  174

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ