“เปิดบ้านงานเด่น กพจ.”        วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2562 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  และข้าราชการภายในเขต 11 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อนำสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงานเด่น กพจ.) ณ ห้องประชุมอานนท์อาคารโฮมเมอร์ สกอตด์ สวิงเกิล กรมประมง ซึ่งจัดขึ้นโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

       ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (ด้านประมง) นักวิชาการประมง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน มีการนำเสนองานเด่นที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนวัตกรรม จำนวน 18 โครงการ  การเสวนา เรื่อง ทิศทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และยังมีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ประมงของเกษตรกรทั้ง 4 ภาค เป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรที่ผลิตแบบแปลงใหญ่อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ