ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-10-01  |   ข่าววันที่: 2018-10-01 |  อ่าน: 137 ครั้ง
 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

         

                  กรมประมงได้รับหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายชวน หลีกภัย) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2524 เรื่อง ขอให้สนับสนุนโครงการจัดตั้งหน่วยผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด และได้เสนอให้ใช้ที่ดินในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้กรมประมงได้สั่งการให้นักวิชาการประมงทำการสำรวจที่ดินตามที่นายชวน หลีกภัย เสนอไว้และมีความเห็นว่าดินบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะตั้งหน่วยผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดได้ แต่ทางกรมประมงขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

                  4 - 10 พฤศจิกายน 2524 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นและขอความช่วยเหลือทางด้านการประมงจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด 2 แห่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนั้นนายชวน หลีกภัย  ซึ่งดำรงตำแหน่งว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือสร้างสถานีประมงน้ำจืดเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดตรัง เพื่อรับผิดชอบทางด้านประมงน้ำจืดฝั่งอันดามันทั้งหมดโดยนายชวน หลีกภัย ให้การสนับสนุนในการจัดหาที่ดิน จำนวน 554 ไร่ 2 งาน 96ตารางวา ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรังและรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดเพิ่มขึ้นอีกแห่งที่จังหวัดตรัง

                  12 กุมภาพันธ์ 2525 รัฐบาลญี่ปุ่นส่งคณะทำงานเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นและดูสถานที่จะทำการก่อสร้าง

                  1-13 เมษายน 2525 คณะสำรวจข้อมูลและผู้ออกแบบก่อสร้างของญี่ปุ่นเดินทางมารวบรวมข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

                  29 ตุลาคม 2525 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลได้มีการลงนามรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด 2 แห่ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุราษฎร์ธานี) และสถานีประมงน้ำจืด 1 แห่ง (จังหวัดตรัง) เป็นเงินทั้งหมด 120 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยออกสมทบอีก 40 ล้านบาท ในส่วนของสถานีประมงน้ำจืดตรังได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น 21.07  ล้านบาท  และงบรัฐบาลไทย  10  ล้านบาท 

                  13  ธันวาคม  2525  ได้มีการลงนามในสัญญาการก่อสร้างศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดทั้ง 2 แห่ง  และสถานีประมงน้ำจืด  1  แห่ง  ระหว่างอธิบดีกรมประมง  ประธานบริษัทก่อสร้าง  และตัวแทนที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

                  10  กุมภาพันธ์  2526  กรมประมงแต่งตั้งให้นายคีรี กออนันตกุล  นักวิชาการประมง 6  ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืด  จังหวัดตรัง

                  19  สิงหาคม  2526 กรมประมงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตรัง โดยนายบรม ตันเถียร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานในพิธี  โดยนายชวน  หลีกภัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) มาร่วมในพิธีด้วย

                  31  มีนาคม 2527  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกอบพิธีมอบศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด  2  แห่ง  และสถานีประมงน้ำจืด  1  แห่ง  ให้แก่รัฐบาลไทย  ณ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 

                   ปี  2539  มีการปฏิรูประบบโครงสร้างระบบราชการตามกรอบอัตรากำลัง 3  ปี  สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตรัง ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดตรัง  รับผิดชอบในการพัฒนาประมงน้ำจืดในเขตจังหวัดตรัง กระบี่ ภูเก็ต  พังงา  โดยมีโครงสร้างการบริหารงานรับผิดชอบสถานีประมงน้ำจืด  2  สถานี  คือ  จังหวัดพัทลุง  และจังหวัดสตูล 

                  ปี  2546  มีการปรับปฏิรูประบบโครงสร้างระบบราชการใหม่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง  รับผิดชอบสถานีในสังกัด  1  แห่ง  คือ  สถานีประมงน้ำจืดสตูล   

                  ปี  2559  มีการปรับปฏิรูประบบโครงสร้างระบบราชการใหม่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศูนย์วิจัยและกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จ้ำจืดเขต 11 (ตรัง) รับผิดชอบศูนย์ฯ ในสังกัด 2  แห่ง  คือ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจศพจ.เขต 11 (ตรัง).. (1,244)  พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย.. (1,119) ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (905) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560.. (827) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 8.. (659) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน).. (655) มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ.. (652) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (533) วิสัยทัศน์ (กรมประมง).. (486) ให้แจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES และขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ.. (476) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 4.. (432) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 1.. (415) ยินดีต้อนรับ ผอ.กพจ... (400) วันประมงแห่งชาติ.. (399) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 7.. (388) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 6.. (387) สำรวจข้อมูลชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม).. (385) กรมประมงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล ๙ (ขับเสภา).. (357) สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 2560.. (356) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ.. (343)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000