ประวัติหน่วยงาน ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

         

                  กรมประมงได้รับหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายชวน หลีกภัย) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2524 เรื่อง ขอให้สนับสนุนโครงการจัดตั้งหน่วยผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด และได้เสนอให้ใช้ที่ดินในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้กรมประมงได้สั่งการให้นักวิชาการประมงทำการสำรวจที่ดินตามที่นายชวน หลีกภัย เสนอไว้และมีความเห็นว่าดินบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะตั้งหน่วยผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดได้ แต่ทางกรมประมงขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

                  4 - 10 พฤศจิกายน 2524 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นและขอความช่วยเหลือทางด้านการประมงจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด 2 แห่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนั้นนายชวน หลีกภัย  ซึ่งดำรงตำแหน่งว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือสร้างสถานีประมงน้ำจืดเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดตรัง เพื่อรับผิดชอบทางด้านประมงน้ำจืดฝั่งอันดามันทั้งหมดโดยนายชวน หลีกภัย ให้การสนับสนุนในการจัดหาที่ดิน จำนวน 554 ไร่ 2 งาน 96ตารางวา ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรังและรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดเพิ่มขึ้นอีกแห่งที่จังหวัดตรัง

                  12 กุมภาพันธ์ 2525 รัฐบาลญี่ปุ่นส่งคณะทำงานเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นและดูสถานที่จะทำการก่อสร้าง

                  1-13 เมษายน 2525 คณะสำรวจข้อมูลและผู้ออกแบบก่อสร้างของญี่ปุ่นเดินทางมารวบรวมข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

                  29 ตุลาคม 2525 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลได้มีการลงนามรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด 2 แห่ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุราษฎร์ธานี) และสถานีประมงน้ำจืด 1 แห่ง (จังหวัดตรัง) เป็นเงินทั้งหมด 120 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยออกสมทบอีก 40 ล้านบาท ในส่วนของสถานีประมงน้ำจืดตรังได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น 21.07  ล้านบาท  และงบรัฐบาลไทย  10  ล้านบาท 

                  13  ธันวาคม  2525  ได้มีการลงนามในสัญญาการก่อสร้างศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดทั้ง 2 แห่ง  และสถานีประมงน้ำจืด  1  แห่ง  ระหว่างอธิบดีกรมประมง  ประธานบริษัทก่อสร้าง  และตัวแทนที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

                  10  กุมภาพันธ์  2526  กรมประมงแต่งตั้งให้นายคีรี กออนันตกุล  นักวิชาการประมง 6  ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืด  จังหวัดตรัง

                  19  สิงหาคม  2526 กรมประมงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตรัง โดยนายบรม ตันเถียร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานในพิธี  โดยนายชวน  หลีกภัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) มาร่วมในพิธีด้วย

                  31  มีนาคม 2527  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกอบพิธีมอบศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด  2  แห่ง  และสถานีประมงน้ำจืด  1  แห่ง  ให้แก่รัฐบาลไทย  ณ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 

                   ปี  2539  มีการปฏิรูประบบโครงสร้างระบบราชการตามกรอบอัตรากำลัง 3  ปี  สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตรัง ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดตรัง  รับผิดชอบในการพัฒนาประมงน้ำจืดในเขตจังหวัดตรัง กระบี่ ภูเก็ต  พังงา  โดยมีโครงสร้างการบริหารงานรับผิดชอบสถานีประมงน้ำจืด  2  สถานี  คือ  จังหวัดพัทลุง  และจังหวัดสตูล 

                  ปี  2546  มีการปรับปฏิรูประบบโครงสร้างระบบราชการใหม่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง  รับผิดชอบสถานีในสังกัด  1  แห่ง  คือ  สถานีประมงน้ำจืดสตูล   

                  ปี  2559  มีการปรับปฏิรูประบบโครงสร้างระบบราชการใหม่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศูนย์วิจัยและกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) รับผิดชอบศูนย์ฯ ในสังกัด 2  แห่ง  คือ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

                  ปี  2564  มีการปรับปฏิรูประบบโครงสร้างระบบราชการใหม่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น "ศูนย์วิจัยและกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง"

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    195   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  180  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  90  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   85  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   65  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   58  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ