อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่นที่ 3

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่นที่ 3        วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป” รุ่นที 3 มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย พร้อมมอบพันธุ์แหนแดง เพื่อนำไปขยายเป็นอาหารเสริมลดต้นทุน และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับขยายเพื่อใช้บำบัดน้ำในบ่อ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกแปรรูปสัตว์น้ำ เมื่อเกษตรกรได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการเตรียมบ่อ พร้อมที่จะนำปลาไปเลี้ยงแล้ว ศูนย์ฯ จะดำเนินการนัดมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้เกษตรกร รายละ 2,000 ตัว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  240   กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  194  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  156  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  151  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   138  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   137  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   132  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   131  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  128  ทำเนียบผู้บริหาร   125


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ