การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 1        วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป” รุ่นที 1 มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย พร้อมมอบพันธุ์แหนแดง เพื่อนำไปขยายเป็นอาหารเสริมลดต้นทุน และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นำขยาย เพื่อใช้บำบัดน้ำในบ่อ เมื่อเกษตรกรได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการเตรียมบ่อ พร้อมที่จะนำปลาไปเลี้ยงแล้ว ศูนย์ฯ จะดำเนินการนัดมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้เกษตรกรรายละ 2,000 ตัว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  242   กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  197  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  161  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  152  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   140  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   140  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   136  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   133  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  131  ทำเนียบผู้บริหาร   127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ