กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง             วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รวม 17 รายๆ ละ 2,000 ตัว และโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2564 รวม 3 รายๆละ 3,000 ตัว ชนิดปลากินพืชที่มอบได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า และปลานิล และมอบพันธุ์แหนแดง เพื่อเป็นอาหารลดต้นทุนกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ำ รายละ 1 ชุด เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้นำสัตว์น้ำไปเลี้ยง เพื่อเพิ่มรายได้ และนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  195   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการ...  136  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดของเกษตรกรในจังหวัดตรัง   126  การประชุมและสำรวจพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกราม   113  กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565   111  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   103  การสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม ”   99  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการ...  97  การประชุมเตรียมกำหนดการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม   95  การประชุมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565   93

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ