ประวัติศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


ประวัติศูนย์ฯ 

ประวัติศูนย์ฯ


          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เขต 7 (ชลบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตะเคียนบอน

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เดิมชื่อ“ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว” ก่อตั้ง ณ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก

บนพื้นที่ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕  โดยเริ่มแรกเป็น "หน่วยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี"  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วแยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี

เป็นจังหวัดที่ ๗๔ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖  จึงได้เปลี่ยนเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระแก้วตามชื่อจังหวัด 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗  

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงและได้ยกระดับขึ้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว

สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ.๒๕๔๕  

          ต่อมาในปี ๒๕๕๙ มีการโครงสร้างระบบราชการได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

สระแก้ว สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง มีพื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ