อาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี


อาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี มอบหมายให้นายวิวิธนนท์ บุญยัง นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายสุวรรณ คำสอนนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน เรื่อง การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม การเพาะเลี้ยงแหนแดง และผำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน (ไรแดง) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาตะเพียนขาว) ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำคณะนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามของคุณชลธิศร์ ตั้งเจริญ (นาวาฟาร์ม) เลขที่ 81 หมู่ 4 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และคุณศักดิ์ชัย ตันอริยะมีศิริกุล เลขที่ 3/1 หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งคณะนิสิตได้รับความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรและผู้ประกอบการ ในด้านธุรกิจและการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  136   อาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน ศึกษาดูง...  116  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั...  116  พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565   110  โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพประมง ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้าน...  100  ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปี 2565 แปลงใหญ่ปลาสล...  98  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มี...  80  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565   74  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565   70  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

     78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000    if.ratchaburi@gmail.com   032919572   032919573   แฟนเพจ