บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี
นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี
    


นางระวีวรรณ ชัชวาลกำธร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายวิวิธนนท์ บุญยัง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายอนุรักษ์ สุขโข

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
ว่าที่ร้อยตรีอโนชา หัสชัย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปรีชา สารบรรณ

นักวิชาการประมง
    
นายชานนท์ สรสิทธิ์

นักวิชาการประมง
    
นายพัฒนะพงศ์ นานาวิชิต

นักวิชาการประมง
    


นายทศพร สมานมิตร

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายธวัช มโนรมณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอุดม ธรรมมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายมานพ สุขหอม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประดับ ธรรมมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายจรัญ ศรีจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบุญช่วย ขับสนิท

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวสุวคนธ์ เฮ้าเมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวจันทรา กุลเกตุ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสนม เฮงทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายมงคล เสียงเพราะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอุลิศ สาโรวาส

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอนุวัต ธรรมมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวปาณิสรา วาทีกรุณา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวหทัยชนก พรานพนัส

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวกนนกอร บุญเกณฑ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเนรมิตร เหมือนสมัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวอรวรรณ ชมชื่น

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายชัยวัฒน์ แก้วชารี

คนงานประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

 78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000