ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ HOT ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ..คลิก

ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

1. จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่)

    - ยังชืพ  จำนวน  57 ราย/ 64.53 ไร่

    - พาณิชย์  จำนวน 4,684 ราย/ 91,101.30 ไร่

2. จำนวน ทบ.2  : 518  ราย

3. จำนวน ทบ.3  : 223  ราย

4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  :  19 ชุมชน

    - ด้านการประมงน้ำจืด    จำนวน  -  ชุมชน

    - ด้านการประมงชายฝั่ง   จำนวน 7 ชุมชน

    - ด้านการเพาะเลี้ยง        จำนวน 8 ชุมชน

    - ด้านแปรรูป                  จำนวน 2 ชุมชน

    - ด้านการประมงพาณิชย์  จำนวน 2 ชุมชน

5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด  - แห่ง

6. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด  : 92 คลอง ความยาว 712,758 กิโลเมตร

      - ชลประทาน  15 คลอง ความยาว 272.655 กิโลเมตร

      - ธรรมชาติ     77 คลอง ความยาว 440.130 กฺโลเมตร

7. จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด :  - แห่ง

8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด

       - เรือประมงพาณิชย์  จำนวน 415 ลำ

       - เรือประมงพื้นบ้าน  จำนวน 579 ลำ

9. จำนวนแปลงใหญ่ (2560 - 2563)  :  4 แปลง

10. การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านๆ

      - ด่านตรวจสัตว์น้ำสุวรรณภูมิ 

           นำเข้า  ปริมาณ 27,957,086.32 กิโลกรัม  มูลค่า  268,693,553,302.64 บาท

           ส่งออก ปริมาณ 16,269,470.77 กิโลกรัม  มูลค่า      4,575,801,233.79 บาท

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562)

         การเพาะเลี้ยง  50,183,697 กิโลกรัม

         การประมง      33,633,895.60 กิโลกรัม

12.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ

         1. ตลาดสดปากน้ำ

         2. ตลาดสดคลองด่าน

         3. ตลาดสดบางพลี

         4. ตลาดใหม่สำโรง

         5. ตลาดเอี่ยมเจริญ

         6. ตลาดสดเสริมสุข

         7. ตลาดสดสุชาติ

         8. ตลาดลุงโป๊ะ

         9. ตลาดทิพย์นิมิตร

        10. ตลาดเสรีไนท์มารเก็ต

13. จำนวนประมงอาสา ตั้งแต่ปี 2548 - 2563 รวม  191 ราย

14. จำนวนศูนย์เรียนรู้

         - ศูนย์หลัก จำนวน  6 ศูนย์

         - ศุนย์เครือข่าย จำนวน 30 ศูนย์

15.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :- โครงการ

16. จำนวนเเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง : - ราย

17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด

       1. ปลานิล 2. ปลาสลิด 3. ปลากะพง 4. กุ้งขาว 5. หอยแครง

18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 จำนวน 1,613,575.00 บาท

19. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่

      1. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

      2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ

      3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน(สมุทรปราการ)

      4. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรปราการ

      5. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

      6. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

      7. สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

      8. สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ

      9. สมาคมการประมงตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ

20. สัตว์น้ำควบคุม

       - พื้นที่/ประกาศ

          1. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. พ.ศ.2559

          2. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอย พ.ศ.2559  ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 246 ง วันที่ 5 ตุลาคม 2560

         3. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ.2560

         4. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท  การเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2560

         5. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2562

       - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต

          ประเภทแปลงหอย 432 แปลง รวมพื้นที่ 8,137,600 ตร.ม. หรือเท่ากับ 5,086 ไร่

            อำเภอบางบ่อ จำนวน 1,100,000 ตร.ม.

            อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จำนวน 4,825,600 ตร.ม.

            อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 2,212,000 ตร.ม.

21. ท่าเทียบเรือประมง

         - ภายใน  จำนวน 36 ท่า

            ประเภทท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้ำหรือน้ำแข็ง  จำนวน 3 ท่า

            ประเภทท่าเทียบเรือพาณิชย์  จำนวน 36 ท่า

        - มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures: PSM)  จำนวน 4 ท่า

            ประเภทท่าเทียบเรือสำหรับการน้ำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 4 ท่า

          

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 151  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 75 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 72 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 70 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 54 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 52 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 40 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6