Field Day อำเภอบางพลี

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


Field Day อำเภอบางพลี 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และสำนักงานประมงอำเภอบางพลี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการประมงประจำอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 30 ราย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้
1. สร้างการรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP มกษ.7436-2563)
2. สร้างการรับรู้การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) และให้บริการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.)
3. สร้างการรับรู้การใช้จุลินทรีย์ปม.1 ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   393   มอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พ...  139  "ตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด" อำเภอเมืองสมุทรปราการ   135  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอเม...  120  ยกเลิก! ช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบ APD   116  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  113  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   108  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   107  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   105  ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ