ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


HOT ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ..คลิก

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประวิทย์  ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายโยธิน เทอด วงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายนิธิวัฒน์  วงศ์วิวัฒน์ ประมงอำเภอบางบ่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันในเรื่องผลกระทบจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงขาวของตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ ที่เกษตรกรประสบปัญหาภาวะราคาตกต่ำและขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งการประชุมในวันนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้แทนเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงขาว ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตภาคตะวันออก, สาขาจังหวัดสมุทรปราการ และสาขาอำเภอบางบ่อ และสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ (เจ้าภาพจัดการประชุม) โดยผลการหารือได้ข้อสรุป ดังนี้
๑. ปัญหาของที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว คือ ราคาขายที่ตกต่ำ ก่อนเกิดสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-๑๙ ราคาที่เกษตรกรขายได้ปากบ่อ ๑๓๐ บาท/กก. ปัจจุบันขายได้ ๕๕ บาท/กก. คาดการณ์ผลผลิตของเกษตรกรที่มีในบ่อเลี้ยง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ปริมาณผลผลิต รวม ๙๙ ราย จำนวน ๓,๑๓๔ ตัน ขนาดตั้งแต่ ๐.๔ - ๑ กิโลกรัมมากที่สุดประมาณ ๒,๒๙๑ ตัน (ต้นทุน ๖๕ บาท) รองลงมาขนาดไซต์ใหญ่มากกว่า ๕ กิโลกรัมขึ้นไปประมาณ ๒๖๐ ตัน (ต้นทุน ๑๘๐ บาท)

๒. แผนการดำเนินงานและแนวทางการช่วยเหลือ
๑)  ระยะเร่งด่วน
-  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวต้องประชุมหารือวางแผนร่วมกันเพื่อจัดลำดับความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบมาก-น้อย รวมทั้งการวางแผนจัดการผลผลิตจะนำผลผลิตขึ้นจากบ่อมาขายหรือมาแปรรูปอย่างไร เช่น การจับ การบรรจุสินค้า การขนส่งลำเลียง เป็นต้น โดยแบ่งงานให้มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอนทั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินการจัดประชุมกับเกษตรกรในลำดับต่อไป
-  เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าปลากะพงขาวให้แก่เกษตรกร โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดหาสถานที่ให้เกษตรกรนำปลากะพงขาวไปขายทั้งสดและแปรรูป เช่น ปั้มน้ำมัน ปตท., ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
  กระตุ้นการบริโภคปลากะพงขาวภายในจังหวัด เช่น รณรงค์จัดงานกินปลากะพงขาว และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
-  การเชื่อมโยงการตลาดระหว่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการทำ MOU กับกระทรวงกลาโหม โดยกระทรวงกลาโหมพร้อมให้การสนับสนุนการจำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร ทั้งนี้ให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการจัดการกระจายผลผลิตโดยมีส่วนราชการเป็นผู้ร่วมให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด โดยสหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกค้า ธกส. แลกเปลี่ยน/ซื้อสินค้าซึ่งกันและกัน
-  จัดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงต้องมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อแปรรูปปลากะพงขาวขาย และให้กลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลากะพงขาว) ปี ๒๕๖๕
-  เชิญชวนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. ๑) กับหน่วยงานราชการทุกราย
๒) ระยะกลางและระยะยาว
-  เสนอโครงการฯ ชดเชยราคาผลผลิตปลากะพงขาวตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวของจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยเสนอนำเข้าการประชุมคณะกรรมการ คชก. ต่อไป
-  ผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวเข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
-  เจรจาการค้าปลากะพงขาวไทย – จีน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการรับไปดำเนินการ
-  ธกส. เสนอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อบรรเทาหนี้สินและแก้ปัญหาธุรกิจการเลี้ยงปลาของเกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 151  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 75 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 72 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 69 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 54 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 52 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 40 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6