ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประวิทย์  ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายโยธิน เทอด วงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายนิธิวัฒน์  วงศ์วิวัฒน์ ประมงอำเภอบางบ่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันในเรื่องผลกระทบจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงขาวของตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ ที่เกษตรกรประสบปัญหาภาวะราคาตกต่ำและขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งการประชุมในวันนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้แทนเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงขาว ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตภาคตะวันออก, สาขาจังหวัดสมุทรปราการ และสาขาอำเภอบางบ่อ และสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ (เจ้าภาพจัดการประชุม) โดยผลการหารือได้ข้อสรุป ดังนี้
๑. ปัญหาของที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว คือ ราคาขายที่ตกต่ำ ก่อนเกิดสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-๑๙ ราคาที่เกษตรกรขายได้ปากบ่อ ๑๓๐ บาท/กก. ปัจจุบันขายได้ ๕๕ บาท/กก. คาดการณ์ผลผลิตของเกษตรกรที่มีในบ่อเลี้ยง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ปริมาณผลผลิต รวม ๙๙ ราย จำนวน ๓,๑๓๔ ตัน ขนาดตั้งแต่ ๐.๔ - ๑ กิโลกรัมมากที่สุดประมาณ ๒,๒๙๑ ตัน (ต้นทุน ๖๕ บาท) รองลงมาขนาดไซต์ใหญ่มากกว่า ๕ กิโลกรัมขึ้นไปประมาณ ๒๖๐ ตัน (ต้นทุน ๑๘๐ บาท)

๒. แผนการดำเนินงานและแนวทางการช่วยเหลือ
๑)  ระยะเร่งด่วน
-  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวต้องประชุมหารือวางแผนร่วมกันเพื่อจัดลำดับความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบมาก-น้อย รวมทั้งการวางแผนจัดการผลผลิตจะนำผลผลิตขึ้นจากบ่อมาขายหรือมาแปรรูปอย่างไร เช่น การจับ การบรรจุสินค้า การขนส่งลำเลียง เป็นต้น โดยแบ่งงานให้มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอนทั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินการจัดประชุมกับเกษตรกรในลำดับต่อไป
-  เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าปลากะพงขาวให้แก่เกษตรกร โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดหาสถานที่ให้เกษตรกรนำปลากะพงขาวไปขายทั้งสดและแปรรูป เช่น ปั้มน้ำมัน ปตท., ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
  กระตุ้นการบริโภคปลากะพงขาวภายในจังหวัด เช่น รณรงค์จัดงานกินปลากะพงขาว และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
-  การเชื่อมโยงการตลาดระหว่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการทำ MOU กับกระทรวงกลาโหม โดยกระทรวงกลาโหมพร้อมให้การสนับสนุนการจำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร ทั้งนี้ให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการจัดการกระจายผลผลิตโดยมีส่วนราชการเป็นผู้ร่วมให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด โดยสหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกค้า ธกส. แลกเปลี่ยน/ซื้อสินค้าซึ่งกันและกัน
-  จัดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงต้องมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อแปรรูปปลากะพงขาวขาย และให้กลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลากะพงขาว) ปี ๒๕๖๕
-  เชิญชวนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. ๑) กับหน่วยงานราชการทุกราย
๒) ระยะกลางและระยะยาว
-  เสนอโครงการฯ ชดเชยราคาผลผลิตปลากะพงขาวตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวของจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยเสนอนำเข้าการประชุมคณะกรรมการ คชก. ต่อไป
-  ผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวเข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
-  เจรจาการค้าปลากะพงขาวไทย – จีน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการรับไปดำเนินการ
-  ธกส. เสนอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อบรรเทาหนี้สินและแก้ปัญหาธุรกิจการเลี้ยงปลาของเกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  119  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ