บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
นายสุวรรณ มีชนะ

ประมงจังหวัดชัยนาท
    


นางสาวกรณ์ฐิภัค คุ้มกัน

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายอมรเทพ ทองแพ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาววิศนีย์ สงใย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายสุเมธ คงฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายวสันต์ มั่นเศษวิชย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสนธยา สินเพ็ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวจารุรินทร์ กุลทนันท์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวเพ็ญไพรินทร์ สว่างวงศ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายเฉลิมเกียรติ อนันตรังสรรค์

นักวิชาการประมง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายชนะชัย ลำใยนิยม

เจ้าพนักงานประมง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายวิชัย ทองประไพ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายกิตติพงษ์ มูลสนธิ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายสันติภาพ ศรีแก้ว

เจ้าพนักงานประมง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายภูริภัทร คงขำ

นักวิชาการประมง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายอุเทน บุญดำ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอวัดสิงห์

    
-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส )

ประมงอำเภอสรรคบุรี

    
นางอุมาลัย ยาคำ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส )

ประมงอำเภอเมืองชัยนาท

    
นางบังอร โชติพ่วง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสรรพยา

    
นายปราโมทย์ แร่เพชร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหันคา

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000