นายสมเกียรติ ขวัญเมือง

ประมงจังหวัดชัยนาท
    


นางสาวกรณ์ฐิภัค คุ้มกัน

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายอมรเทพ ทองแพ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาววิศนีย์ สงใย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายสุเมธ คงฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายวสันต์ มั่นเศษวิชย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวภัคจิรา กันไว

เจ้าหน้าที่ธุรการ


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวจารุรินทร์ กุลทนันท์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายภาวาส โคตรพงศ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายเฉลิมเกียรติ อนันตรังสรรค์

นักวิชาการประมง


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายชนะชัย ลำใยนิยม

เจ้าพนักงานประมง


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายกิตติพงษ์ มูลสนธิ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายนิติวัฒน์ คำมุงคุณ

เจ้าพนักงานประมง


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายสันติภาพ ศรีแก้ว

นักวิชาการประมง


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายอุเทน บุญดำ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอวัดสิงห์

    
นายพรสวัสดิ์ บุญชัย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส )

ประมงอำเภอสรรพยา

    
นางอารี ปรีชา

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส )

ประมงอำเภอเมืองชัยนาท

    
นางบังอร โชติพ่วง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสรรคบุรี

    
นายปราโมทย์ แร่เพชร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหันคา

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000    fpo-chainat@dof.in.th   056411301   056421324   แฟนเพจ