บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
นายอาคม ชุ่มธิ

ประมงจังหวัดอุทัยธานี
    


ว่าง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายดุรงค์ฤทธิ์ เขียวแก้ว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายคมน์ ม่วงคำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    
นางชนกกัลย์ จันทองวิรัตน์

ประมงอำเภอบ้านไร่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายนันทพล เสมาทอง

ประมงอำเภอลานสัก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวุฒิชัย เขตทัย

ประมงอำเภอทัพทัน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายชาญชัย ต้นสำโรง

ประมงอำเภอเมืองอุทัยธานี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางมนณกร สกุลปภาพงศ์


(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นายพิทยา บุญวานิช

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางรวีวรรณ เจริญแสง

พนักงานพิมพ์
    


นางสาวกชกร กล่ำทวี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวเกศรา ชูประเสริฐ

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    


นางสาวศิริพร อ่ำบัว

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    


นายตรีพิรุณ กุญชา

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    


นายขวัญชัย เชื้อชวด

พนักงานขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000