นายเจริญ โอมณี

ประมงจังหวัดอุทัยธานี
    


นายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายดุรงค์ฤทธิ์ เขียวแก้ว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายคมน์ ม่วงคำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    
นางชนกกัลย์ จันทองวิรัตน์

ประมงอำเภอหนองฉาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายนันทพล เสมาทอง

ประมงอำเภอลานสัก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวุฒิชัย เขตทัย

ประมงอำเภอเมืองอุทัยธานี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางมนณกร สกุลปภาพงศ์

ประมงอำเภอบ้านไร่
    


นางสาวเพ็ญไพรินทร์ สว่างวงศ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายพิทยา บุญวานิช

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางนพิศฎา เซ็มมะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางรวีวรรณ เจริญแสง

พนักงานพิมพ์
    


นางสาวกชกร กล่ำทวี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวศิริพร อ่ำบัว

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    


นายตรีพิรุณ กุญชา

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    


นางสาวเกศรา ชูประเสริฐ

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    


นายขวัญชัย เชื้อชวด

พนักงานขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904