นายวิทยา เสรีประเสริฐ

ประมงจังหวัดอุทัยธานี
    


นายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(อาวุโส)
    


นายดุรงค์ฤทธิ์ เขียวแก้ว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายคมน์ ม่วงคำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    
นางชนกกัลย์ จันทองวิรัตน์

ประมงอำเภอหนองฉาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายนันทพล เสมาทอง

ประมงอำเภอลานสัก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวุฒิชัย เขตทัย

ประมงอำเภอเมืองอุทัยธานี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวมยุรี คงกะพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายพิทยา บุญวานิช

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางนพิศฎา เซ็มมะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางรวีวรรณ เจริญแสง

พนักงานพิมพ์
    


นางสาวกชกร กล่ำทวี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวศิริพร อ่ำบัว

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    


นายตรีพิรุณ กุญชา

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    


นางสาวเกศรา ชูประเสริฐ

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904