ดร.อนุวัติ อุปนันไชย

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
(อำนวยการต้น)

โทรศัพท์ : 055411372 มือถือ : 0897564906 อีเมล : anuwatu@fisheries.go.th

    


นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 055411372
มือถือ : 0632043453, 0897900777

อีเมล : thapakornl@yahoo.com

    
นายชยุตม์ ตั้งฐานานุศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0632043052

อีเมล :  chayutth@fisheries.go.th

    
นางสาวดวงเดือน มีส้ม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0886369149, 0821758111

อีเมล : dungdueanme@fisheries.go.th

    


นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย

ประมงอำเภอท่าปลา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอท่าปลาและอำเภอน้ำปาด

โทรศัพท์ : -

มือถือ : 0658954595

อีเมล : wichakk@fisheries.go.th 

    
นายทองอยู่ อุดเลิศ

ประมงอำเภอตรอน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอตรอนและอำเภอทองแสนขัน

โทรศัพท์ : -

มือถือ : 0632045001

อีเมล : 

    
- ว่าง -

ประมงอำเภอพิชัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอพิชัยและอำเภอลับแล

โทรศัพท์ : -

มือถือ : 0656645153

อีเมล : 

    
- ว่าง -

ประมงอำเภอบ้านโคก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอบ้านโคกและอำเภอฟากท่า

โทรศัพท์ : 0632048938

มือถือ : 0632048938

อีเมล : 

    


นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์

ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

รับผิดชอบอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

โทรศัพท์ : -

มือถือ : 0632043810, 0869180689

อีเมล : jeeranunka@fisheries.go.th

    


นางสาววิมลรัตน์ มูลสนธิ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารการจัดการประมง

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0805090413

อีเมล : 

    
นางสาวจิณห์วรา หลานจันทร์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

โทรศัพท์ : -

มือถือ : -

อีเมล : -

    


นายเสน่ห์ จันน้ำท่วม

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ ส4)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0871945099

อีเมล : sanaeju@fisheries.go.th

    


นางสาวชลริกาญจน์ กมล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0878267090

อีเมล : chonrikarnka@fisheries.go.th

    
นางสาวชฎาณัฐธนา อุ่นกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0629504645

อีเมล : chadanattanaou@fisheries.go.th

    


นางสาวประยูณ ลูนบาง

เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0862099664

อีเมล : prayoonlo@fisheries.go.th

    
นางสาวชญาภา ไผ่ผล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารการจัดการประมง

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0826535981

อีเมล : chayapapa@fisheries.go.th

    
นางสาวพจนีย์ ปิยะตระกูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0818852374

อีเมล : photchaneepi@fisheries.go.th

    
นางสาวอภินันท์ ศรีเมืองสำนัก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0931365246

อีเมล : aphinansr@fisheries.go.th

    


นายชลิต จันทรมณี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0987547044

อีเมล : 

    
นายสมพล กะนะแสง

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0987547044

อีเมล : 

    
นายกูนศุภกิตติ์ สุอรุณ

พนักงานผู้ช่วย
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

โทรศัพท์ : 055411372

มือถือ : 0842373238

อีเมล : netsuaroon@gmail.com

    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    fpo.uttaradit@gmail.com   055444223, 0882781367   055411372   แฟนเพจ