บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
นายนิพนธ์ อุปการัตน์

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
(อำนวยการต้น)
    


นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายสันติพันธุ์ โชติดิลก

หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวดวงเดือน มีส้ม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นายวานิช ยี่บุญยงค์

ประมงอำเภอท่าปลา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอท่าปลาและอำเภอน้ำปาด

    
นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์

ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

รับผิดชอบอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

    
นายชยุตม์ ตั้งฐานานุศักดิ์

ประมงอำเภอตรอน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอตรอนและอำเภอทองแสนขัน

    
นายโชคชัย เผ่าชู

ประมงอำเภอพิชัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอพิชัยและอำเภอลับแล

    
ว่าที่ร้อยโทสมศักดิ์ สุรัตนมาลย์

ประมงอำเภอบ้านโคก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอบ้านโคกและอำเภอฟากท่า

    


นางอัญชลี ศรีฉ่ำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวจันดา ทองบ้านทุ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารการจัดการประมง

    
นางสาวปรียาภรณ์ ทิพย์สุคนธ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายเสน่ห์ จันน้ำท่วม

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ ส4)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวประยูณ ลูนบาง

เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวชญาภา ไผ่ผล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารการจัดการประมง

    
นางสาวพจนีย์ ปิยะตระกูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวอภินันท์ ศรีเมืองสำนัก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวชลริกาญจน์ กมล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายชลิต จันทรมณี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทศาสตร์

    
นายสมพล กะนะแสง

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวเมวิกา ศรีฉ่ำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000