บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
ดร.อนุวัติ อุปนันไชย

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
(อำนวยการต้น)
    


นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
- ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวดวงเดือน มีส้ม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย

ประมงอำเภอท่าปลา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอท่าปลาและอำเภอน้ำปาด

    
นายชยุตม์ ตั้งฐานานุศักดิ์

ประมงอำเภอตรอน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบพื้นที่อำเภอตรอนและอำเภอทองแสนขัน

    
นายโชคชัย เผ่าชู

ประมงอำเภอพิชัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอพิชัยและอำเภอลับแล

    
- ว่าง-

ประมงอำเภอบ้านโคก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอบ้านโคกและอำเภอฟากท่า

    


นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์

ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

รับผิดชอบอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

    


นางสาวณคุณ แก่งอินทร์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารการจัดการประมง

    
- ว่าง -

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายเสน่ห์ จันน้ำท่วม

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ ส4)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวชลริกาญจน์ กมล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวชฎาณัฐธนา อุ่นกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศษสตร์

    


นางสาวประยูณ ลูนบาง

เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวชญาภา ไผ่ผล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารการจัดการประมง

    
นางสาวพจนีย์ ปิยะตระกูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวอภินันท์ ศรีเมืองสำนัก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวชัญญ์รยา บุตรเชื้อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวพิชศ์ธกมล ขาวดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง

    
นางสาวสโรชา ไผ่ผล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการจัดการประมง

    


นางสาวจิตตรา แก่งอินทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติงานที่สำนักงานประมงอำเภอตรอน

    
นางสาวสุทิตา อ่อนน่วมน้อย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

ปฏิบัติงานที่สำนักงานประมงอำเภอพิชัย

    


นายชลิต จันทรมณี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายสมพล กะนะแสง

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายนันท์วัฒน์ เขตบรรพต

พนักงานผู้ช่วย
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000