บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
-ว่าง-

ประมงจังหวัดหนองคาย
    


นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายอภิชาติ ดงบังสถาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายสมเกียรติ พันธุระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
    


นายบัลดล โชติการ

ประมงอำเภอเมืองหนองคาย
(รับผิดชอบปอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอสระใคร)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอโพนพิสัย
    
ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช กุลรักษา

ประมงอำเภอท่าบ่อ
(รับผิดชอบอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพธิ์ตาก)
    
ว่าง

ประมงอำเภอรัตนวาปี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายชนวีร์ ฉัตรทิน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมประมงอาชีพการประมง)
    
นางสาวกัญญาภัทร สารีผล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางอุบลสิริ ดอนแพงชา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวเบญจภรณ์ สุภรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตธิวัฒน์ จิตต์ภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรนภา สีหะไตรย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสิริวิมล มุงคุณคำชาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษบง พลนอก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
- ว่าง -


    


นายธีรยุทธ วัดแก้ว

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสมบัติ อิ่มสนิท

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายเรวัต สุริยาวงศ์

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายนิคม คิมหัน

คนสวน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000