ดร.สุทัศน์ เผือกจีน

ประมงจังหวัดหนองคาย
    
ว่าง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางอุบลสิริ ดอนแพงชา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวพรนภา สีหะไตรย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสิริวิมล มุงคุณคำชาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายสมเกียรติ พันธุระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
    


นางสาวกัญญาภัทร สารีผล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายกิตธิวัฒน์ จิตต์ภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายชนวีร์ ฉัตรทิน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมประมงอาชีพการประมง)
    


นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษบง พลนอก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายบัลดล โชติการ

ประมงอำเภอเมืองหนองคาย
(รับผิดชอบอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอสระใคร)
    
นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว

ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่
(รับผิดชอบอำเภอศรีเชียงและอำเภอสังคม)
    
ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช กุลรักษา

ประมงอำเภอท่าบ่อ
(รับผิดชอบอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพธิ์ตาก)
    


นายศักดา อิงเอนุ

ประมงอำเภอรัตนวาปี
( รับผิดชอบรัตนวาปี)
    
นายศักดิ์เกษม วงศ์ศรีดา

ประมงอำเภอโพนพิสัย
(รับผิดชอบโพนพิสัยและอำเภอเฝ้าไร่)
    


นายธีรยุทธ วัดแก้ว

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางนาตยา โพธิมัสสา

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายเรวัต สุริยาวงศ์

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายเอกราช มุธาพร

คนสวน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    


อภิชาติ ดงบังสถาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ