บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย




ดร.สุริยา จงโยธา

ประมงจังหวัดหนองคาย
    


นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายอภิชาติ ดงบังสถาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายชนวีร์ ฉัตรทิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายบัลดล โชติการ

ประมงอำเภอท่าบ่อ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมเกียรติ พันธุระ

ประมงอำเภอโพนพิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช กุลรักษา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเมืองหนองคาย)
    
ว่าง

ประมงอำเภอรัตนวาปี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว

ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวกัญญาภัทร สารีผล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวเบญจภรณ์ สุภรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตธิวัฒน์ จิตต์ภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรนภา สีหะไตรย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสิริวิมล มุงคุณคำชาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษบง พลนอก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายธีรยุทธ วัดแก้ว

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสมบัติ อิ่มสนิท

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายคชา เทียนวรรณ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายนิคม คิมหัน

คนสวน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000