บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
ดร.สุริยา จงโยธา

ประมงจังหวัดหนองคาย
    


นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายอภิชาติ ดงบังสถาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นายบัลดล โชติการ

ประมงอำเภอเมืองหนองคาย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอโพนพิสัย
    
ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช กุลรักษา

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอท่าบ่อ)
    
ว่าง

ประมงอำเภอรัตนวาปี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว

ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่
(ชำนาญงาน)
    


นายชนวีร์ ฉัตรทิน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกัญญาภัทร สารีผล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวเบญจภรณ์ สุภรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตธิวัฒน์ จิตต์ภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรนภา สีหะไตรย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสิริวิมล มุงคุณคำชาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษบง พลนอก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายธีรยุทธ วัดแก้ว

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสมบัติ อิ่มสนิท

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายคชา เทียนวรรณ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายนิคม คิมหัน

คนสวน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000