บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
ดร.สุทัศน์ เผือกจีน

ประมงจังหวัดหนองคาย
    


นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายอภิชาติ ดงบังสถาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายสมเกียรติ พันธุระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
    


นายบัลดล โชติการ

ประมงอำเภอเมืองหนองคาย
(รับผิดชอบปอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอสระใคร)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอโพนพิสัย
    
ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช กุลรักษา

ประมงอำเภอท่าบ่อ
(รับผิดชอบอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพธิ์ตาก)
    
ว่าง

ประมงอำเภอรัตนวาปี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายชนวีร์ ฉัตรทิน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมประมงอาชีพการประมง)
    
นางสาวกัญญาภัทร สารีผล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางอุบลสิริ ดอนแพงชา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


- ว่าง -


    


นางสาวเบญจภรณ์ สุภรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตธิวัฒน์ จิตต์ภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรนภา สีหะไตรย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสิริวิมล มุงคุณคำชาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษบง พลนอก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายธีรยุทธ วัดแก้ว

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสมบัติ อิ่มสนิท

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายเรวัต สุริยาวงศ์

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายนิคม คิมหัน

คนสวน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 4300