บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
ดร.สุทัศน์ เผือกจีน

ประมงจังหวัดหนองคาย
    
นายอภิชาติ ดงบังสถาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางอุบลสิริ ดอนแพงชา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวพรนภา สีหะไตรย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสิริวิมล มุงคุณคำชาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายสมเกียรติ พันธุระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
    


นางสาวกัญญาภัทร สารีผล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายกิตธิวัฒน์ จิตต์ภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายชนวีร์ ฉัตรทิน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมประมงอาชีพการประมง)
    


นางสาวเบญจภรณ์ สุภรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษบง พลนอก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายบัลดล โชติการ

ประมงอำเภอเมืองหนองคาย
(รับผิดชอบอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอสระใคร)
    
นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว

ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่
(รับผิดชอบอำเภอศรีเชียงและอำเภอสังคม)
    
ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช กุลรักษา

ประมงอำเภอท่าบ่อ
(รับผิดชอบอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพธิ์ตาก)
    


ว่าง

ประมงอำเภอรัตนวาปี
( รับผิดชอบรัตนวาปี)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอโพนพิสัย
(รับผิดชอบโพนพิสัยและอำเภอเฝ้าไร่)
    


นายธีรยุทธ วัดแก้ว

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายปณิธาน สุรเสนา

เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายสนิท ศาลาแก้ว

เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวปวีณา โชติการ

เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวมณัชยา ฝ่ายชาวนา

เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(เจ้าพนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวชุติมา แสงศรี

เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางนาตยา โพธิมัสสา

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายเรวัต สุริยาวงศ์

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    
นายทวี ผาทอง

คนสวน
(จ้างเหมาบริการ - ภายนอก)
    


อภิชาติ ดงบังสถาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 4300