บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ
นายอานันต์ อัลมาตร์

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ)
    


นางสาวสุวดี ศรีพิพัฒน์เจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    
นางสาวลลิตา พวงมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    
นายกนต์ธีร์ สุ่มสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    


นางสาวสวรส ลังกาคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอนงค์ลักษณ์ มากผล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายพงศ์เจษฎา พลหล้า

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองแผนงาน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900