บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์
นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวสุภาวดี จุลนวล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายเกียรตินันท์ เพ็ชรแก้ว

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
    
นายโชคชัย ราชแก้ว

นักวิชาการประมง
    


นายกิตติศักดิ์ วงค์สุวรรณ์


(พนักงานจ้างเหมา)
    

Copyright © 2016-2019 ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

 ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ อาคารด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240