นายฤทธิกร ศรแก้ว

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
    


นายฤทธิกร ศรแก้ว

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายคูณชัย อนันต์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางพรรณทิพา บุรีรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางพิชญ์สินี พินิจกิจภากร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายวรพจน์ ทิพยกุลานนท์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางคำผิว สุขม่วง

นักวิชาการประมง
    
นายสราวุธ ศรีสมบูรณ์

นักวิชาการประมง
    
นางเสาวณีย์ หาญประโคน

เจ้าพนักงานประมง
    
นายสัญญา บุญประภาร

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวณิชาภา ศรีอรห์

เจ้าหน้าที่ประมง
    


    
นายปรีชา บุญประภาร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


    
นายวิชัย ยืนยง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุนทร ปุลันรัมย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธวัชชัย ปุรารัมย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบำเพ็ญ วิไลแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอานุภาพ ช่างเหล็ก

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายวงศกร เอการัมย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    
นายวิจัย บัวภิบาล

พนักงานขับรถยนต์
    
นางไพรี จันทร์อยู่จริง

พนักงานพิมพ์
    
นายอภิชัย หาญประโคน

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายสุเทพ สังข์อินทร์

ช่างเครื่องยนต์
    
นายสมศักดิ์ อารีรัมย์

ช่างไม้
    


นายอุทิศ ปุลันรัมย์

คนงานประมง
    
นายชำนาญ อดุลรัมย์

คนงานประมง
    


    
นายพัลลภ มารศรี

คนงานประมง
    


นางช้อย อดุลรัมย์

งานทำความสะอาด
    
นายเสย พรรัมย์

งานรักษาความปลอดภัย
    
นายสนิท โอรสรัมย์

งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    
นายลำยวน ปะโนรัมย์

งานผู้ช่วยงานเพาะเลี้ยง
    
นายสรเชษฐ์ คุณวงศ์

งานขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000    genetic.buriram@gmail.com   044-634861   044-634861   แฟนเพจ