บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

นายชัยสิทธิ์ เสนา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายเฉลิมชัย โมกศิริ

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายกณวรรธน์ชน เรืองมณีวงษ์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานพัสดุ ส 4)
    


นางโสภา จันทรสุขา

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ ส 4)
    


นางพรนิภา อุดทา

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานการประมง ส 2)
    


นายสมชาย อุดทา

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส 2)
    


นายไวพัฒน์ แสนโคก

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ ส 2)
    


นายวานิช ศรีวิชัย

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นายสิทธิพงศ์ เย็นศิริ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวติญากรณ์ กาแก้ว

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสุรัตยา วรรณวงษ์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางนัฐภาภรณ์ ดวงสมร

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายบันดล เหล็กดีเศษ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายคำรณ ดวงมาลา

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายสันทนงค์ นามเหลา

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายไพรัตน์ วงษ์วิลา

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายคำใหล หล้าธรรม

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายประดิษฐ ส่งสุข

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายสุรพงษ์ ปราบภัย

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายสิทธิศักดิิ์ ศรีนอก

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางอัมพันธ์ เหล็กดีเศษ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์อักษร

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายสมคิด มโนการ

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายบุรินทร์ ดวงบุปผา

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายวิรุณ ทิพย์อักษร

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางบุญมี ส่งสุข

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางสาวปวีณา ศรีเมือง

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางสาวสาวิตรี ทวีจิต

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นายทรงศิลป์ พงษ์ศิริจันทร์

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ

    


นายอำนวย ตะเคียนเกลี้ยง

เจ้าพนักงานประมง


ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ

    


นายชัยมงคล สมศิริ

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์)

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ

    


นายจันทร์เพ็ญ สืบโคตร

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ

    


นายสุภาพ หนองข่า

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำหริ

    


นางนิภาวรรณ กลางประพันธ์

ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน
    
นางคูณ หล้าธรรม

ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ
    


นายพีระฉัตร วงษ์วิลา

ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ
    


นางสาวพรรรพัชร อบเชย

ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ    ifsisaket1@gmail.com   045-613359   045-61-3-359   แฟนเพจ