บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ

นางสาวมาลาศรี คำศรี

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาววรรณา ถวิลวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ มั่นการ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายศรานุรัตน์ ปานสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววีระวรรณ จาดพันธุ์อินทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวธมลวรรณ ระเวง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายปาฏิหาริย์ ไชยชนะแสง

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวอรุณกมล ธรรมธุระ

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวเอื้ออารี เหล็กดีเศษ

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ(กพพ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.community@gmail.com   0 2562 0426