บุคลากรกลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล
นายอำนาจ ศิริเพชร

หัวหน้ากลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล
    


นายโอภาส ชามะสนธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธนวรรณ สมจิตร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวุฒิชัย อุดมวงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวหทัยรัตน์ ญาณฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรพิรุณ โต๊ะคำมณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวถิรชา พวงสมบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    
นางสาวอารีวรรณ แป้นสิริรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    


นายจารุวงศ์ พวงอินทร์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
น.ส.ละอองฝน ธิราชรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

 อาคารปลอดประสพชั้น 7แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900