บุคลากรกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายอานันต์ อัลมาตร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    


นางสาวจรรยวัลลภ์ จุ้ยหนองเมือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    


นางสาวลภัสรดา วงศ์ใหญ่

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
    
นางสาวจรรจิรา มหันตมรรค

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
    
นางสาวปรีดาภรณ์ ถิระวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
    


นายสุพจน์ สุขอ่อน

เจ้าหน้าทื่ฝึกอบรม (พนักงานราชการ)
    
นายศดายุ วงษ์ครุฑ

เจ้าหน้าทื่ฝึกอบรม (พนักงานราชการ)
    
นางสาววิรัญญา คงสงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
    
นายเฉลิมชัย ช้างสาร

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภานี มณีเทศ

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (พนักงานราชการ)
    


นางสาวยุกภาภรณ์ ทศพานนท์

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900