บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
นายพงศ์เทพ จันทรชิต

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
    


นางสาวรุ่งฤดี อินทโชติ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายธน เย็นเปิง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางไกรเรียน การเพิ่ม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางจุฑามาศ ชัยนนท์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายเมษา บุตรเนียน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธวัชชัย ธาตุทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจันประภา จันทร์จิตตราพร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐวุฒิ โสนโชติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางเพ็ญพร เสนามาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    


นางยุพิน ถวิลจันกลม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางจรรจนา แสงจารุ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมจิตร ละโคตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจิตติกร สง่าดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิเดช แสงจารุ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสำเร็จ ละโคตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมโชค พลดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุพันธ์ แพงคำแสน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางน้อย ปิยะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประสิทธิ์ ทองโม้

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายปฐมวงศ์ สิงห์ปาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเดชา ชัยนนท์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางมนัสนันท์ ชึขุนทด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมศักดิ์ ปิยะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัฒฑ์อธิศ อินตโคต

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายคงใจ พลวัน

เจ้าหน้าที่ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ปลา
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    
นายภูรี จงสิริชูชัย

ยามรักษาการณ์
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    


นายแสนสุข มูลอำคา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายต้นตระการ โพธิ์ช่วย

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายนิติ กรมจรรยา

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายศรันย์ โปคอนสาร

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐