บุคลากรกลุ่มวิชาการ
นายพิสิฐ ภูมิคง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายสรศักดิ์ คุ่ยเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชยพร ทิพย์ศรีมงคล คงวุฒิ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวอรอนงค์ จันทะลือแสน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุจิตรา เสริฐสอน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มวิชาการ

 กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 6 เลขที่ 50 เกษตรกลาง บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900