บุคลากรกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
นางอรุณี รอดลอย

หัวหน้ากลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวญาณัท แสงชื่น

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายนนทรี ปานพรหมมินทร์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวกฤษณา เตบสัน

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายอาทิตย์ ไกรสุวรรณโสภิต

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายณรัฐพัฒน์ อินวิเชียร

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายณิชพล ศรีบัวทอง

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

 50 เกษตรกลางบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (กรมประมง)