บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
นางสาววิสาขา ปุณยกนก

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

    


นางสาวญาณัท แสงชื่น

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายนนทรี ปานพรหมมินทร์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวกฤษณา เตบสัน

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายอาทิตย์ ไกรสุวรรณโสภิต

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายณรัฐพัฒน์ อินวิเชียร

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นายภาณุวัฒน์ พวงทอง

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวเมธาวดี ไมอักรี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวกนกวรรณ ศรีสำราญ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวนาตยา สมหมาย

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวกานดา นุ่นยะพรึก

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์สำราญ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางธณัสสรณ์ กลิ่นกลั่น

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางธนัณญา เข็มอุทา

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางนุไพร ช่ออุบล

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายนพพร เอกสุนทร

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายปรีชา ศรีสมัย

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายวรวิทย์ เวชสุกรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายแสน วิรุฬห์ประภากร

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสุรสิทธิ์ ศรีสมัย

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายณัฐพงษ์ โสมศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายณพงษ์ เข็มอุทา

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางหทัยรัตน์ ออกช่อ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายปราโมทย์ เข็มอุทา

พนักงานธุรการ ส4
    
นายดวงเด่น จันละออ

พนักงานขับรถยนต์ ส2
    


นางสาวเบญจศีล ประสพวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)
    
นางสมบัติ ศรีเดช

แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

 50 เกษตรกลางบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (กรมประมง)