บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช
นายมงคลรัตน์ แรกจำนงค์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายพรสวัสดิ์ บุญชัย

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    


นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    


นายนิพนธ์ บัวผุด

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
    


นายประเสริฐ หวอตะเห

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
    


นายเฉลิมพร สงละออ

ช่างเครื่องเรือ ช.3
    


นายประสิทธิชัย หีตหนู


(เจ้าพนนักงานประมง)
    


นายอนุวัช หุตะจูฑะ

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    


นายโสภณ รัตนโกสม

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    


นายสาคร สุขเกษม

กะลาสี
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช

 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120