บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี
นายสรเมษ ชะโลวัฒนะ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี
    


ว่าที่ร้อยตรีจงจิตร สุวรรณกระจ่าง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
- ว่าง -

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
- ว่าง -

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    


นายธนเดช ศรีสมุทร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
    
นายญาณวุฒิ พิรุณกรณ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
    
นายธนัตถ์ศรณ์ สุวรรณจิราช

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.3
    
นายรัฐสรณ์ ทองแท้

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายแสนเจิญ แดงสว่าง

สหโภชน์ ส.2
    


นายอำพล สุขสว่าง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายสุรศักดิ์ แบ่งบุญ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายไชยา ศรีชะลา

กะลาสี
    
นายวิพุธ ฤกษ์เมือง

กะลาสี
    
นายสมบูรณ์ ยอดจันทร์

กะลาสี
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี

 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000