บุคลากรกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสรินดา เปลี่ยนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900