บุคลากร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

นายวิระ จิตรสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอัครินทร์ เสนาะคำ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
จ่าเอกเอกรัชต์ วีระศิริ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางนัทธมน แสงประดับ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายยุทธนา มาลากาญจน์

นายช่างกลเรือชำนาญการ
    
นางสาวอรทัย จ้นสร้อย

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายสุทธิพงษ์ พรรณไพบูลย์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายพิทักษ์ สาธุธรรม

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
    
นายโสภณ พยายม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
ว่าที่ร้อยตรีธนาคม จันทร์แสงทอง

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
    


นายอนุชา กนก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายสัมพันธ์ อินบ้านแฝก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายนเรศ นวมจิตต์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายไพรัช สีชะเอม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    


นายสมเกียรติ สุระเวก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายเสกสันติ เเสนกล้า

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายเสกสิทธิ์ ถนอมนาม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายทัศนะ ภักดีงาม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    


นายชัชชาย ปาณปุณณัง

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายจรัส ถนอมนาม

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายสัญชัย เสนาพล

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    


นายวสันต์ เภตราเสถียร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายวรโชติ มหาสัทธา

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายชัยพร ยอดยิ่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายปิยวุฒิ นวมจิตต์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายสันติ สังขโยค

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายสมภพ ม่วงเงิน

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายบังคม คงเจริญ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายธวัชชัย ประสิทธินาวา

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น ๒
    


นายประเสริฐ โพธิ์แก้ว

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    
นายชรินทร์ ศรีนิ่มนวล

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    
นายมังกร ลาจันทึก

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    
นายอนวัช เภตราเสถียร

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    


นายสุพจน์ บำรุงพงศ์

เจ้าพนักงานประมง
    
นายประกิจ เเว่วเสียง

นายช่างไฟฟ้า
    
นายเอกชัย อุตสาหะ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    
นายกฤษฎา มหาพันธ์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นางสาวนิศรา โรงมิตร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวธนัชพร ทองธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาวสุรีรัตน์ ธรรมะ

เจ้าพนักงานประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

 เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160    rayong_hq@hotmail.com   038-652-138   038-652-139   แฟนเพจ