บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)
นายอนันต์ หมานมานะ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง)
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอัครินทร์ เสนาะคำ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
จ่าเอกเอกรัชต์ วีระศิริ

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
    
นางนัทธมน แสงประดับ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายวัทธิกร ชูพงศ์

นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
    
นายนพรุจ วิญญูวิมล

นักเดินเรือปฏิบัติการ
    


นางสาวอรทัย จ้นสร้อย

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นางสาวพรรณวดี มุศิริ

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายสุทธิพงษ์ พรรณไพบูลย์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    


นายอนุชา กนก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายสัมพันธ์ อินบ้านแฝก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายนเรศ นวมจิตต์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายไพรัช สีชะเอม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    


นายสมเกียรติ สุระเวก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายเสกสันติ เเสนกล้า

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายเสกสิทธิ์ ถนอมนาม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายทัศนะ ภักดีงาม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายสมชาย สมุทคีรี

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    


นายชัชชาย ปาณปุณณัง

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายจรัส ถนอมนาม

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายสัญชัย เสนาพล

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายวาทิตย์ ขาวนิลรัตนย์

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    


นายฉัตรชัย ประภาภร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายวสันต์ เภตราเสถียร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายวรโชติ มหาสัทธา

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายชัยพร ยอดยิ่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายปิยวุฒิ นวมจิตต์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายสันติ สังขโยค

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายประเสริฐ โพธิ์แก้ว

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    
นายชรินทร์ ศรีนิ่มนวล

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    
นายสมภพ ม่วงเงิน

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายบังคม คงเจริญ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    


นายสุพจน์ บำรุงพงศ์

เจ้าพนักงานประมง
    
นายประกิจ เเว่วเสียง

นายช่างไฟฟ้า
    
นางสาวนิศรา โรงมิตร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายเอกชัย อุตสาหะ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

 เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160