บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)
นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง)
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอัครินทร์ เสนาะคำ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
จ่าเอกเอกรัชต์ วีระศิริ

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
    
นางนัทธมน แสงประดับ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายวัทธิกร ชูพงศ์

นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
    
นายนพรุจ วิญญูวิมล

นักเดินเรือปฏิบัติการ
    


นายกิจภัณฑ์ คงวัฒนา

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นางสาวอรทัย จ้นสร้อย

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นางสาวพรรณวดี มุศิริ

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายสุทธิพงษ์ พรรณไพบูลย์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายสันติภาพ มะเหศวร

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
    


นายอนุชา กนก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายสัมพันธ์ อินบ้านแฝก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายนเรศ นวมจิตต์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายไพรัช สีชะเอม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    


นายสมเกียรติ สุระเวก

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายเสกสันติ เเสนกล้า

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายเสกสิทธิ์ ถนอมนาม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายทัศนะ ภักดีงาม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    
นายสมชาย สมุทคีรี

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    


นายชัชชาย ปาณปุณณัง

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายจรัส ถนอมนาม

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายสัญชัย เสนาพล

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายวาทิตย์ ขาวนิลรัตนย์

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    


นายฉัตรชัย ประภาภร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายวสันต์ เภตราเสถียร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายวรโชติ มหาสัทธา

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายชัยพร ยอดยิ่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายปิยวุฒิ นวมจิตต์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายสันติ สังขโยค

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายประเสริฐ โพธิ์แก้ว

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    
นายชรินทร์ ศรีนิ่มนวล

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    
นายสุพจน์ บำรุงพงศ์

เจ้าพนักงานประมง
    
นายประกิจ เเว่วเสียง

นายช่างไฟฟ้า
    
นายเอกชัย อุตสาหะ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    


นางสาวนิศรา โรงมิตร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

 เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160