บุคลากรวารสารการประมง
วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

E-THAI FISHERIES GAZETTE
(กรมประมง)
    


กองบรรณาธิการ


    

Copyright © 2016-2020 วารสารการประมง

 วารสารการประมง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900