บุคลากรวารสารการประมง
วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

E-THAI FISHERIES GAZETTE
(กรมประมง)
    


กองบรรณาธิการ


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 วารสารการประมง

 วารสารการประมง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900