บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร
นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี

ผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร))
    


นางกนกวรรณ ม่วงมิตร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอัญรินทร์ ชื่นบุญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสินธุวัฒน์ สุทธิอาจ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายประดิษฐ์ จันทามี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางเบญจวรรณ สาดี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวสุภาพร โคตธา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร