บุคลากรหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร
นายเฉลิมชัย ดวงมณี

หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร
(นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน)
    


นายธนากร เครือปัญญา

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
    


นายภัทราวุฒิ ดาวเรือง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.๒
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายเสริมพล เหล็กกล้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(พนักงานราชการ)
    
นายเอกชัย บุตรมหา

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร

 เลขที่ 1535 ถนน ใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000