บุคลากรหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร
นายเฉลิมชัย ดวงมณี

หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร
(นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน)
    


นายพิชิต นนทวงษา

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
    


นายประทีป วงศ์จันทร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายภัทราวุฒิ ดาวเรือง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.๒
(ลูกจ้างประจำ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร

 เลขที่ 1535 ถนน ใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000