นายประพัตร์ แก้วมณี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางเสาวคนธ์ รุ่งเรือง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางพัชรา แมเร๊าะ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวอิสราภรณ์ จิตรหลัง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางอรพิน คงภักดี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเกศแก้ว เทศอาเส็น

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายชาญชัย พูลสวัสดิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายพิชิต อนุชวลิตวงศ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางวรรณา จันทร์แดง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายวิฑารณ์ เจียมตน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางเยาวลักษณ์ เมืองสง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายนวพันธ์ จันมา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวเกศรา บริการ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายชิษณุชา พวงสอน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายจีระสิทธิ์ คงอินทร์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวฮาฟีรา ซีเซ็ง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางพิณทิพย์ ทองเรืองศรี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล    satuncenter@gmail.com   06 2056 1999