บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
นายอดุลย์ แมเร๊าะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล