นายอดุลย์ แมเร๊าะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
    


นางเสาวคนธ์ รุ่งเรือง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางพัชรา แมเร๊าะ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายประพัตร์ แก้วมณี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวอิสราภรณ์ จิตรหลัง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางอรพิน คงภักดี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเกศแก้ว เทศอาเส็น

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอุกฤษฏ์ ชูสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายชาญชัย พูลสวัสดิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางจุฑามาศ กาญจนเพ็ญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวิฑารณ์ เจียมตน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางเยาวลักษณ์ เมืองสง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายนวพันธ์ จันมา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางวรรณา จันทร์แดง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวเกศรา บริการ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายชิษณุชา พวงสอน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายจักตรี สังขะเวช

นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวพัชรี อรัญดร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล    satuncenter@gmail.com   06 2056 1999