บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี
นางสาวณัชชา เฮงเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี)
    


นายธนิต มีสุข

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวณัฐมน ดอกจันทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสุภณัฐ ฉิมพาลี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอาลิษา จันทร์ชูกลิ่น

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวพิลัยพร มหาสมเหลา

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายศุภยศ เอี่ยมละออ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวณัฐณิชา นักรบ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพรรณนิภา พวงหอม

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชนกันต์ คงสมุทร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี

 277/4 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220