บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)
นายธีรวัฒน์ จริตงาม

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)
    


นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต
    
นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงระนอง
    


นายประลอง ชนะภัย

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 พังงา)
    
นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 พังงา)
    
นายโยธิน แหนงใหม่

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 พังงา)
    
นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 พังงา)
    
นายสกล จินาล่อง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 พังงา)
    
นายพัทธเมศวร์ ช่างชุม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 พังงา)
    
นายอลงกรณ์ พูลประเสริฐ

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 พังงา)
    


นายภาสกร นบนอบ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายวิชัย สินอนันต์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายอรรถพล ปัตเมฆ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวนันทนา นาโคศิริ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวบงกช สุขชัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นายดำรงค์ศักดิ์ ยิ้มสงวน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายโสภณ ดีณรงค์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
ว่าที่ร้อยตรีรชต ฉายศิริวัฒนา

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นายนพ การะบุตร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายอนุเชษฐ์ อรชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นางจิราวรรณ วังบุตร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายวีระ ปัตถาใจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    


นายฉัตรชัย ตุ้มอ่อน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายวรรณชัย แสงกลัด

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นางสาวภมรพรรณ ภักดีนาค

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 พังงา)
    
นางสาวกมลวรรณ นกเพชร

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 พังงา)
    
นายอาลิฟ วงแหวน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 พังงา)
    


นายจิตติกร นวลศรีทอง

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 พังงา)
    
นายปกรณ์ ดำน้อย

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 พังงา)
    


นางสาวนัทธมน เต็มทับ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 พังงา)
    
นางสาวสุรีย์ อุสมา

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 พังงา)
    
นางสาวจีรนันท์ ปานพืช

เจ้าพนักงานสื่อสาร (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายธัชศึก คุ้มพร้อม

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาววารุณี สนิทเปรม

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายสุนันท์ สีหมัด

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นายธีรพล ทองเนื้อสุข

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวสุภาพร หนูชู

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายพิชัย ตามพานนท์

พนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสานิตย์ สุวรรณชาตรี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายภูวดินทร์ อินตัน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายพึ่งบุญ ง้วนสูงเนิน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    


นายจาตุรนต์ เรืองณรงค์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นางสาวอนุรักษ์ ปานทน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายสุภัทรศิลป์ จิตร์แหง

เจ้าพนักงานสื่อสาร (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายปิยวุฒิ ผดุงวิทย์

เจ้าพนักงานสื่อสาร (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210