บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง พังงา
นายวิชัย สินอนันต์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพังงา
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายสกล จินาล่อง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายประลอง ชนะภัย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวกมลวรรณ นกเพชร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอาลิฟ วงแหวน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนัทธมน เต็มทับ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง พังงา

 อาคารหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา 61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210