บุคลากร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

นายธีระชัย ทิพย์ดวง

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)
    


นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต
    
นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ

หัวหน้าด่านตรวจประมงระนอง
    


นายโยธิน แหนงใหม่

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา))
    
นายสกล จินาล่อง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา))
    
นางสาวอัครยา แสงนรินทร์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา))
    
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารีรัตน์ หนูเอียด

นักวิชาการประมงปฏบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา))
    
นายวันชนะ สันทอง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา))
    
นางสาวกนกอร ตุ้มกลีบ

นักวิชาการประงมปฏิบัติการ
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา))
    


นายธีรศักดิ์ มาศเมฆ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวกรรณิการ์ วิชัยดิษฐ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวนันทนา นาโคศิริ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวบงกช สุขชัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวรักศมี ขามพิทักษ์

นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวจุฬารัตน์ สมนึก

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นายอนุเชษฐ์ อรชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นางจิราวรรณ วังบุตร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายวีระ ปัตถาใจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นางสาวนันทนา นิลยงค์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    


นายวรรณชัย แสงกลัด

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นางสาวภมรพรรณ ภักดีนาค

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา))
    
นางสาวกมลวรรณ นกเพชร

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา))
    
นายอาลิฟ วงแหวน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา))
    


นายจิตติกร นวลศรีทอง

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา))
    
นางสาววิภาภรณ์ อ๋องเจริญ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา))
    


นางสาวนัทธมน เต็มทับ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา))
    
นายณัฐดนัย ทีฆะ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา))
    
นางสาวจีรนันท์ ปานพืช

เจ้าพนักงานสื่อสาร (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นายธีรพล ทองเนื้อสุข

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวสุภาพร หนูชู

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นายปกรณ์ ดำน้อย

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสาวสุรีย์ อุสมา

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    
นางสานิตย์ สุวรรณชาตรี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายภูวดินทร์ อินตัน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายพึ่งบุญ ง้วนสูงเนิน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นางสาววิภาวี ทองวิจิตต์

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    


นายจาตุรนต์ เรืองณรงค์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นางสาวอนุรักษ์ ปานทน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายสุภัทรศิลป์ จิตร์แหง

เจ้าพนักงานสื่อสาร (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    
นายปิยวุฒิ ผดุงวิทย์

เจ้าพนักงานสื่อสาร (พนักงานราชการ)
(ด่านตรวจประมงระนอง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต10 (พังงา)  61/5 หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210    phangngacenter.10@gmail.com   095-6139313   076453336   แฟนเพจ