บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร
นายสุชาติ เดชแดง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวสุวารี นิลจันทร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายยุทธนา จันทวี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายสราวุธ อินพันทัง

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
    


นายกิตติศักดิ์ อุ่นชิน

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายประสาร คุ้มเสถียร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายเสวี วัยลาภ

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    


นายบุญมี แก้วคงธรรม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายถาวร บุญชะตา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายธีระยุทธ์ พรหมประทีป

กะลาสี
    
นายอานัซ ยีสมัน

กะลาสี
    
นายอุเทน ฤทธิเกษร

สหโภชน์
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร

 100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150