บทความหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร

วันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 นปท. หลังสวน  ชุมพร ศปท. เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าหน่วยฯ ออกติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร ณ ที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นได้เข้าชุมชนบ้านหาดสมบูรณ์ ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเข้าพบปะผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มชาวประมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก.การประมง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมตอบข้อซักถามและปัญหาต่างๆ ของการทำประมง

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) โดยนางสาวสุวารี นิลจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯออกพื้นที่กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ณ ศาลาประชุมกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ ม.3 ต.วัง  อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามธนาคารปูม้าพร้อมด้วยมอบถังเพาะไข่ไว้ใส่แม่ปูไข่นอกกระดองทั้งยังได้พูดคุยกับกลุ่มชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมว่าเป็นไปด้วยดีมีการปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลได้ทุกวันและร่วมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าลงสู่ทะเล จากนั้นได้เข้าชุมชน ต.ละแม  อ.ละแม จ.ชุมพร โดยเข้าพบปะผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มชาวประมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 พร้อมตอบข้อซักถามและปัญหาต่างๆ ของการทำประมง

วันที่ 3 – 4  กันยายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง พนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง พนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงทะเลฯ 105 และ 220 ร่วมกับหน่วยงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงหลังสวน, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร, ประมงอำเภอหลังสวน, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร และ ศรชล.จังหวัดชุมพร ภาค 1 ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ณ บริเวณอ่าวหลังสวน และบริเวณอ่าวละแม จ.ชุมพร  ได้ตรวจสอบเรืออวนล้อมจับ จำนวน 1 ลำ และอวนลากคู่ จำนวน 4 คู่  รวมทั้งหมด 9 ลำ ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาตฯ และเครื่องมือทำการประมง ถูกต้องครบถ้วน  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสุชาติ  เดชแดงหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 220 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

  ผลการดำเนินงาน ได้ตรวจยึดเครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 19 ลูก บริเวณอ่าวพุมเรียง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบผู้กระทำความผิด

  ข้อกล่าวหา ใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย (ลอบพับได้หรือไอ้โง่) เป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  มีความผิดมาตรา  67 (2)

  การดำเนินคดี  นำส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตาม ปจว.ข้อ 1  เวลา 11.30 น. ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คดีที่ 287/2563 ยึดทรัพย์ที่ 212/2563

 วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 นปท. หลังสวน  ชุมพร ศปท. เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าหน่วยฯ ออกติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร มอบอุปกรณ์เครื่องมือทำการประมงอวนลอยปู จำนวน  735 ผืน ณ ที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านดอนทะเล หมู่ที่ 6    ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (ลูกปลากะพงขาว)  จำนวน 10,000 ตัว ณ ที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร  ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสุชาติ เดชแดง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5  นาย  ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 220 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ณ  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  และในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคู่ จำนวน 2 คู่ รวมทั้งหมด 4 ลำ ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาตฯ และเครื่องมือทำการประมง ถูกต้องครบถ้วน  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ อินพันทัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯออกพื้นที่กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ณ ศาลาประชุมกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามธนาคารปูม้าพร้อมด้วยมอบถังเพาะไข่ไว้ใส่แม่ปูไข่นอกกระดองทั้งยังได้พูดคุยกับกลุ่มชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมว่าเป็นไปด้วยดีมีการปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลได้ทุกวันและร่วมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าลงสู่ทะเล จากนั้นได้เข้าชุมชน ต.ละแม  อ.ละแม จ.ชุมพร โดยเข้าพบปะผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มชาวประมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ๒๕60 พร้อมตอบข้อซักถามและปัญหาต่างๆ ของการทำประมง

วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ร่วมกับ ศร.ชล.ทรภ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 4 สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประมงอำเภอเกาะสมุย นำเรือยาง ย 11 ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมตรวจวัดพิกัดสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ปักหลักไม้ไผ่บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ อินพันทัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ร่วมกับ ศร.ชล.ทรภ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4 สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี , เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ประมงอำเภอเกาะสมุย  นำเรือยาง ย11 ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัด  สุราษฎร์ธานี และร่วมตรวจวัดพิกัดสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ปักหลักไม้ไผ่บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 – 7  สิงหาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง พนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง พนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงทะเลฯ 105 และ 220 ร่วมกับหน่วยงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงหลังสวน, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร, ประมงอำเภอหลังสวน, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร และ ศรชล.จังหวัดชุมพร ภาค 1 ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ณ บริเวณอ่าวหลังสวน และบริเวณอ่าวละแม จ.ชุมพร

วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 นปท. หลังสวน  ชุมพร ศปท. เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าหน่วยฯ ออกโครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร ณ ที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านดอนทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ณ ที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำตำบลพุมเรียง หมู่ที่5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้านบ้านปากท่อ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพ ร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ  จันทวี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ณ พื้นที่อ่าวพุมเรีย ง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการดำเนินการ  ได้เข้าพูดคุย สอบถาม และประชาสัมพันธ์ การทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง และเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย กับเรือประมงพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพ ร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ  จันทวี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5  นาย  ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ณ พื้นที่อ่าวพุมเรียง  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคานถ่าง จำนวน 3 ลำ และเรือลากคู่ จำนวน 2 คู่ รวมทั้งหมด 7 ลำ ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาตฯ และเครื่องมือทำการประมง ถูกต้องครบถ้วน  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ  จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย รวมกับนายสุชาติ เดชแดง หน.นปท.หลังสวน ชุมพร ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และได้เข้าพูดคุยกับนายร่อเฝด สะอาด สมาพันธ์สมาคมพื้นบ้านแห่งประเทศไทยและสมาคมประมงพื้นบ้านตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เรื่องปัญหาและอุปสรรคของเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป

วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) นำโดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯเข้าร่วมประชุมประจำเดือนตามที่ได้รับนโยบายจากท่านอธิบดีกรมประมงและท่านรองอธิบดีพร้อมทั้ง ผอ.กตป.เพื่อพูดคุยชี้แจงให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไปอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแผนงานและงบประมาณของหน่วยฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ได้นำเรือยาง ย11 ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการดำเนินงาน ได้ตรวจยึดเครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 38 ลูก บริเวณอ่าวกาญจนดิษฐ์ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบผู้กระทำความผิด ข้อกล่าวหา ใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย (ลอบพับได้หรือไอ้โง่) เป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560  มีความผิดมาตรา 67 (2)   บทลงโทษตามมาตรา 147, 169  การดำเนินคดี นำส่งเจ้าพนักงานสอบสวน  สภ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี ตาม ปจว.ข้อ 7 เวลา 13.08 น. ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพ ร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ  จันทวี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5  นาย  ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ณ  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  และในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคานถ่าง จำนวน 2 ลำ, เรืออวนล้อมจับ จำนวน 2 ลำ และเรือลากคู่ จำนวน 1 คู่ รวมทั้งหมด 6 ลำ ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาตฯ และเครื่องมือทำการประมง ถูกต้องครบถ้วน  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) ) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 220 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ณ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคู่ จำนวน 2 คู่ อวนล้อมจับ จำนวน 1 ลำ และอวนลากคานถ่าง จำนวน 3 ลำ รวมทั้งหมด 8 ลำ ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาตฯ และเครื่องมือทำการประมง ถูกต้องครบถ้วน  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

 วันที่ 2 ก.ค. 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี เจ้าพนักงานประมง ปฎิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ลงพื้นที่ เยี่ยมชมธนาคารปู บ้านหาดทรายแก้ว ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน บ้านหาดทรายแก้ว ม.5 และกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบ้านตะกรบ ม.2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2563 ชนปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย นำเรือยาง ย11ออกปฏิบ้ติงานบริเวณอ่าวพุมเรียงและอ่าวท่าฉางควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ่าวพุมเรียง-อ่าวท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงานไม่พบการทำการประมงผิดกฎหมาย(พรก.การประมง พ. ศ.2558 )และฉบับแก้ใข เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 เหตุการณ์ ปกติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ อินพันทัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับ ชปพ. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนบางมะพร้าว หมู่ 13 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อสอบถามปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างเรือประมงพื้นบ้านเครื่องมืออวนลอยปูกับเรือประมงพื้นบ้านเครื่องมือลอบปู พร้อมทั้งได้เรียกเรือประมงพื้นที่ทั้ง 2 ฝ่าย มาพูดคุยทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่การทำการประมง สรุปว่า ชาวประมงได้เข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่ายเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ได้นำเรือยาง ย11 ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ บริเวณอ่าวพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงาน พบเรือประมงพื้นบ้าน กำลังทำการประมงอยู่ทั่วไปจากการตรวจตราควบคุมเฝ้าระวังไม่พบเรือทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมทั้งได้ชี้แจงและทำความเข้าใจและยึดถือปฎิบัติตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพ ร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ  จันทวี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5  นาย  ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ณ  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  และในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคานถ่าง จำนวน 5 ลำ และเรืออวนล้อมจับ จำนวน 1 ลำ รวมทั้งหมด 6 ลำ ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาตฯ และเครื่องมือทำการประมง ถูกต้องครบถ้วน  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ  จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ร่วมกับประมงอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการดำเนินงาน ได้จับกุมเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 1 ลำ ลักลอบใช้เครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 50 ลูก บริเวณอ่าวพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้กระทำความผิด 1 ราย

ข้อกล่าวหา ใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย (ลอบพับได้หรือไอ้โง่) เป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มีความผิดมาตรา  67 (2)   บทลงโทษตามมาตรา 147, 169

การดำเนินคดี  นำส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตาม ปจว.ข้อ 2  เวลา 11.15 น. ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คดีที่ 225/63 ยึดทรัพย์ที่ 165/63

วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ อินพันทัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯออกพื้นที่กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ณ ศาลาประชุมกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามธนาคารปูม้าพร้อมด้วยมอบถังเพาะไข่ไว้ใส่แม่ปูไข่นอกกระดองทั้งยังได้พูดคุยกับกลุ่มชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมว่าเป็นไปด้วยดีมีการปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลได้ทุกวันและร่วมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าลงสู่ทะเล จากนั้นได้เข้าชุมชนบ้านดอนทะเล ม.6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ในโครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ได้พูดคุยกับประธานชุมชนประมงท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินของโครงการฯ

การจับลูกสัตว์น้ำขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) ) โดยนายเสฏวุฒิ  จันทร์ทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ได้ตรวจสอบเรือประมงลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่าวพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านใช้เครื่องมือทำการประมงอวนลอยปูและใช้เครื่องมือทำการประมงลอบปู  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย พร้อมทั้งสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) เจ้าหน้าที่หน่วยฯร่วมกับประมงอำเภอไชยาเข้าสำรวจพื้นที่เลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อให้ข้อมูลกับประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอไชยา เพื่อดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไป

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) ) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 220 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ณ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคานถ่าง จำนวน 2 ลำ และอวนล้อมจับ จำนวน 1 ลำ  รวมทั้งหมด 3 ลำ ผลการตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ ใบอนุญาตฯ และเครื่องมือทำการประมง ถูกต้องครบถ้วน  ไม่พบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และสอบถามปัญหาการทำการประมงในพื้นที่

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ ผอ.ศพม.ชุมพร, ผอ.ศพก.ชุมพร, นปท.ชุมพร, PIPO ชุมพร, PIPO หลังสวน ชุมพร,หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,หน.กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์, ประมงอำเภอเมืองชุมพร/ปะทิว/หลังสวน/ละแม/ทุ่งตะโก และประมงอำเภอสวี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมหน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลชุมพร โดยนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การดำเนินงานธนาคารสัตว์น้ำของชุมชน .. (1,135)  กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. (809) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า และแม่ปูไข่นอกกระดอง.. (797) กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (794) การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. (749) ประชุมธนาคารปูม้าต้นแบบกับเทคโนโลยีการเพาะฟักจับปิ้งไข่ปูม้า เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ .. (745) การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (733) ประชุมเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบยั่งยืนแนวชายฝั่งทะเลอำเภอหลังสวน.. (726) พบ “เต่ากระ” ว่ายน้ำสภาพอ่อนแรง บริเวณอ่าวหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร .. (719) การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. (717) ออกปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ประสบเหตุ.. (716) ประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) .. (715) กิจกรรมการตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (713) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2563 .. (710) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2563 .. (705) การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. (702) กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (694) ออกปฏิบัติงานเข้าสำรวจชาวประมงพื้นบ้าน.. (686) พบซากเต่าตนุ บริเวณหาดทองโข.. (681) เต่าตายบริเวณหาดตะวันรุ่ง อ.หลังสวน จ.ชุมพร.. (676)