นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายวรมิตร ศิลปชัย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางนวพร ดุลยสิริวิทย์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายกรัณย์ วนิชาชีวะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายทักษ์ดนัย คำเพราะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายไพบูลย์ แป้นประเสริฐ

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวนารถสุวรรณ ประเวชไพร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายปวินท์ ปรารมภ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
น.ส.วัลภา บุญรอด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางศรีรัตน์ แสงจำรัส

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
    
นายมานิตย์ เพชรล้วน

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
    
นายคำพันธ์ สายสกุล

ยามรักษาการณ์ (ลูกจ้างประจำ)
    
นายสมควร ผินอินทร์

พนักงานประมงพื้นฐาน (ลูกจ้างประจำ)
    
น.ส.วรรณรัตน์ ผินอินทร์

พนักงานประมงพื้นฐาน (ลูกจ้างประจำ)
    


นายกาศิก บัวภิบาล

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสุวิทย์ ดำละเอียด

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
น.ส.จตุพร นาคทองดี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
น.ส.ฉัตรมณี มากพิชัย

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายปิยะพงศ์ บุญรอด

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
น.ส.สุพรรษา เสมอวงษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
    
น.ส.สุขจร สินสงวน

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางวิทูล ซึ่งแสน

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายโกศล อนุโรจน์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
น.ส.คัทลียา สัตยาลักษณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายดาว ทองรักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายแทน บุญผึ้ง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายธีระศักดิ์ ชื่นชม

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายบุญศักดิ์ เสาร์ชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
น.ส.พรทิพย์ ชูเชิด

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายไพบูลย์ ทุมรินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางไมย์ ขำปั้น

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ ขำปั้น

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสมาน ประกอบศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสอ้อน สาโท

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
น.ส.สาคร ผินอินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสำเนียง วงรินยอง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสุจิตรา สังขวรรณธ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสุเทพ แก้วคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายกิตติธัช นาถมทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายพงษ์ศักดิ์ เเสาะเสวง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นายศราวุฒิ แสงล้ำเลิศ

คนงานประมง (ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ)
    
นายกิติศักดิ์ ดอกไม้งาม

คนงานประมง (ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ)
    
นายสุเมธ นิตสุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์ (เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110    ifchonburi@hotmail.co.th   038-341166   038342230   แฟนเพจ